IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apeluje o zaprzestanie prac nad projektem ustawy „Lex Pilot”
 • 0
 • 1
9.01.2023

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apeluje o zaprzestanie prac nad projektem ustawy „Lex Pilot”

Brak konsultacji społecznych, sprzeczność z umowami licencyjnymi, brak konsultacji społecznych, naruszenie zasady państwa prawnego. To niektóre z zarzutów wymienionych w liście otwartym podpisanym przez Jerzego Minorczyka, dyrektora generalnego IAA Polska.

Stanowisko IAA Polska w sprawie „Lex Pilot”

Apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie prac nad projektem ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej (druk sejmowy nr 2862).

Za uwzględnieniem naszego apelu przemawiają dwie grupy przesłanek.

I Zakres i oraz skutki wprowadzanych zmian

 1. Modyfikacja realizacji zasady must carry, must offer (MCMO) w taki sposób, że obecność na liście kanałów MCMO jednego nadawcy będzie zagwarantowana ustawą, a wszystkich pozostałych rozporządzeniem wydawanym przez organ regulacyjny według niejasnych, nieprecyzyjnych kryteriów stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Należy pamiętać, że procedura wyboru członków organu regulacyjnego (KRRiT) sprawia, że jego skład jest odzwierciedleniem aktualnego układu sił politycznych.
 2. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej obowiązkowe wyeksponowanie określonych kanałów musi być uzasadnione realizacją interesu publicznego. Na przykład swobodą dostępu do zróżnicowanych treści, opinii, wzorców kulturowych, wolnością słowa, pluralizmem. Wyeksponowanie na pierwszych pięciu miejscach programów jednego nadawcy również stoi w sprzeczności z tą zasadą.
 3. Ustawa gwarantuje pierwsze miejsca programom nadawcy publicznego, który w zasadniczej części finansowany jest z budżetu państwa. Dodatkowo prowadzi on działalność reklamową w takim samym zakresie, co nadawcy komercyjni, dla których reklama jest jedynym lub głównym źródłem dochodu. Dlatego stanowi to jaskrawy przykład dyskryminacji jednej grupy nadawców kosztem drugiej.
 4. Obowiązek oferowania dostępu do poszczególnych kanałów a’la carte zamiast w pakietach będzie skutkował wzrostem cen usług telewizyjnych. Natomiast w sytuacji, gdy znacząca część odbiorców nie zaakceptuje wyższych cen, kanały niszowe, utrzymujące się głównie z reklam stracą zasięg, a zatem również przychody reklamowe. W konsekwencji doprowadzi to do ich upadku i zubożenia oferty programowej dla wszystkich odbiorców.
 5. Obowiązek oferowania dostępu a’la carte jest sprzeczny z aktualnie obowiązującymi umowami licencyjnymi. Dodatkowo nie uwzględnia możliwości technicznych (część programów nadal rozprowadzana jest analogowo) i kosztów związanych z realizacją tego obowiązku.
 6. Dodatkowe obowiązki nadawców działających na podstawie polskich koncesji będą skutkowały uprzywilejowaną pozycją nadawców zagranicznych. Nie będą oni podlegali polskiej Ustawie o radiofonii i telewizji.

II Tryb procedowania projektu ustawy

 1. Podsumowując argumenty wymienione powyżej, w pierwszej kolejności należy wskazać, że projektowi ustawy nie towarzyszy ocena skutków wprowadzanej regulacji (OSR). Dotyczy to zarówno skutków społecznych, jak i gospodarczych. Przede wszystkim kosztów tych zmian i konsekwencji wynikających z aktualnie obowiązujących umów licencyjnych, abonenckich i innych.
 2. Sporządzenie OSR nie było możliwe, ponieważ w żadnej formie nie odbyły się konsultacje społeczne. Takie konsultacje, oprócz tego, że wynikają wprost z Regulaminu Pracy Rady Ministrów, wydają się oczywiste, zważywszy na rewolucyjny charakter proponowanych zmian. Wywraca on modele biznesowe większości podmiotów obecnych na rynku telewizyjnym w Polsce lub uzależnionych od stabilności tego rynku.
 3. Wszystkie okoliczności wskazane powyżej skłaniają do wniosku, że w trakcie procedowania projektu ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej” naruszona została zasada państwa prawnego zagwarantowana w Konstytucji RP, zaufanie do instytucji Państwa, zasad stanowienia dobrego prawa, poszanowania dla praw nabytych.

Mając świadomość konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018, str. 36, z późn. zm.), apelujemy o przeprowadzenie tego procesu w sposób transparentny. Przede wszystkim poprzedzony szerokimi konsultacjami z wszystkimi grupami podmiotów i organizacjami związanymi z polskim rynkiem nadawców telewizyjnych. Jednocześnie domagamy się wstrzymania prac nad projektem skierowanym do Sejmu. Jest on procedowany z naruszeniem podstawowych zasad prowadzenia procesu legislacyjnego. Szkodzi to nadawcom i operatorom, ale przede wszystkim polskim widzom.

Jerzy Minorczyk
Dyrektor generalny IAA Polska
Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

IAA Polska jest organizacją zrzeszającą prawie wszystkich nadawców telewizyjnych obecnych w Polsce. Zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jej członkami jest też większość podmiotów, dla których reklama telewizyjna jest istotnym elementem modelu biznesowego. Mowa o reklamodawcach i agencjach pracujących na ich zlecenie.

 

 • 1

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apeluje o zaprzestanie prac nad projektem ustawy Lex pilot

9 stycznia 2023

8 stycznia 2023