Sąd zmienił decyzję UOKiK. Agora może przejąć Eurozet
  • 0
  • 1
13.05.2022

Sąd zmienił decyzję UOKiK. Agora może przejąć Eurozet

W styczniu 2021 r. UOKiK zakazał przejęcia Eurozetu przez Agorę. Firma odwołała się od tej decyzji. 12 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK i pozwolił na bezwarunkową koncentrację. Urząd zapowiada wniesienie apelacji.

Wyrok sądu dotyczy decyzji ze stycznia 2021 r. Jak podkreśla urząd, po wnikliwej analizie obszernego materiału dowodowego zebranego w trakcie postępowania prezes UOKiK zakazał koncentracji polegającej na przejęciu spółki Eurozet przez Agorę. Zdaniem urzędu działalność przedsiębiorców i ich grup kapitałowych pokrywa się przede wszystkim w zakresie:

  • nadawania programów radiowych,
  • sprzedaży czasu reklamowego,
  • pośrednictwa w sprzedaży czasu reklamowego w radiu.

Prezes urzędu wskazał, że w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej. Spowodowałoby to nieodwracalne zaburzenia w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej.

Agora odwołała się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 12 maja 2022 r. sąd wydał wyrok, w którym zmieniając decyzję prezesa UOKiK, zgodził się na koncentrację. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet.

Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji, dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Oświadczenie Agory w sprawie wyroku zmieniającego decyzję prezesa UOKIK

W lutym 2019 r. Agora nabyła 40% udziałów w spółce Eurozet. W październiku 2019 r. złożyła do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Eurozet poprzez zakup pozostałych 60% udziałów tej spółki od większościowego inwestora SFS Ventures.

Postępowanie w tej sprawie toczyło się prawie półtora roku i było jednym z najdłuższych w historii UOKiK. W styczniu 2021 r. prezes Tomasz Chróstny zakazał Agorze przejęcia Eurozetu. Swoją decyzję oparł na przypuszczeniach i abstrakcyjnych hipotezach, a nie na dowodach wskazujących na realia rynku radiowego i mechanizmy ekonomiczne, które na nim zachodzą. W opinii ekspertów od rynku mediów, jak i ekspertów od ekonomiki koncentracji argumenty prezesa UOKiK były oderwane od sytuacji rynkowej. Zakaz koncentracji wydany został sprzecznie z prawem. Był to pierwszy zakaz wydany przez UOKiK w ciągu dziewięciu lat.

8 lutego 2021 r. Agora złożyła odwołanie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wnioskowała do SOKiK o zmianę decyzji prezesa UOKiK i wydanie zgody na połączenie Agory i Eurozet.

12 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ogłosił wyrok

Zmienia on w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r., zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Sąd wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozet przez Agorę. To precedensowy wyrok SOKiK. Po raz pierwszy w historii sąd uwzględnił odwołanie przedsiębiorcy. Zmienił całkowicie decyzję prezesa UOKIK w taki sposób, że decyzja prezesa UOKIK zakazująca koncentracji po zmianie wyraża na nią zgodę. Wyrok nie jest prawomocny.

– Dzisiejszy wyrok to kompromitacja działań prezesa UOKiK. W ustnym uzasadnieniu do wyroku sędzia wskazał, że decyzja prezesa UOKiK była wewnętrznie sprzeczna, oparta na wielopiętrowej spekulacji. Pomijała kluczowe dowody w sprawie. Naszym zdaniem ten wyrok potwierdza, że zakaz zakupu Eurozetu przez Agorę był decyzją polityczną, wymierzoną w naszą firmę. Ta decyzja wpisuje się w działania partii rządzącej, która na różne sposoby stara się utrudnić lub ograniczyć działalność wolnych mediów w Polsce. Sprawa zakończona wydaniem przełomowego wyroku przywraca wiarę przedsiębiorcom w możliwość uczciwego konkurowania na rynku – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Prezes UOKiK zapowiedział złożenie apelacji od wyroku.

  • 1
Agora może przejąć Eurozet

Agora może przejąć Eurozet

13 maja 2022

12 maja 2022