Kolejny miesiąc spadku nastrojów konsumenckich – badanie GfK
  • 0
  • 1
28.04.2022

Kolejny miesiąc spadku nastrojów konsumenckich – badanie GfK

Kwiecień 2022 r. to kolejny miesiąc z rzędu, w którym firma GfK odnotowała w Polsce spadek wskaźnika nastrojów konsumenckich. Pomimo silnych negatywnych czynników, takich jak wojna w Ukrainie, rekordowa inflacja czy stale rosnące stopy procentowe reakcje nabywców nie są gwałtowne. Na rynku widać raczej umiarkowany pesymizm i chłodną kalkulację przyszłych wydatków.

Barometr nastrojów konsumenckich GfK to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich. W kwietniu 2022 r. wyniósł on -14,2. Spadł o 2,2 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Spadek to kontynuacja uśrednionego trendu z ostatniego półrocza. Jako konsumenci niżej niż przed miesiącem oceniamy obecną i przyszłą sytuacją finansową – zarówno w obszarze domowego budżetu, jak i całej gospodarki kraju.

W kwietniu 2022 ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych

Najniższy wskaźnik (-24,1) utrzymuje się w grupie osób, które ukończyły 60. rok życia. To o niemal 5 p.p. mniej niż przed miesiącem. Najwyższy wynik dotyczy z kolei grupy 23–29 lat i wynosi 4,4. Na dodatnim poziomie wskaźnik utrzymał się jeszcze tylko w najmłodszej badanej grupie, od 15 do 22 lat (1,6). Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK niezmiennie wraz ze wzrostem wieku wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

Jeśli chodzi o podział na płeć – w marcu miało miejsce jednorazowe odwrócenie trendu. W kolejnym miesiącu jednak nastąpił powrót do statystyk, wedle których gorsze nastroje notowane są w Polsce wśród kobiet (-15,3 w kwietniu). Wśród mężczyzn wskaźnik wyniósł -13,1.

Większe dysproporcje można zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia

Różnice w tym zakresie nie są jednak tak wyraźne, jak jeszcze kilka miesięcy temu. W kwietniu najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem wyższym (-17,7). Dla porównania, wśród osób z wykształceniem podstawowym wskaźnik osiągnął poziom -10,4.

Zmiana nastrojów nastąpiła w spodziewanym kierunku. Potwierdziła, że konsumenci dostrzegają i rozumieją możliwe konsekwencje obecnych wydarzeń. Spadek oceny bieżącej sytuacji finansowej jest bardzo wyraźny. Istotnie wpływają na to czynniki cenowo-kosztowe oraz wciąż trwająca wojna w Ukrainie. Ale jeszcze mocniej spada ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy. To wyraźnie pokazuje, że konsumenci nie spodziewają się rychłej poprawy i szykują się na scenariusze oszczędnościowe.

Weźmy pod uwagę, że 27% wydatków przeciętnej rodziny to właśnie wydatki na żywność i napoje. Wobec tego presja cenowa w pierwszej kolejności uderzy w inne składowe naszego portfela. Najpewniej przełoży się to na ograniczanie wydatków na dobra AGD, ubrania oraz konsumpcję poza domem. Jeszcze mocniej liczmy się też z tym, że percepcja dobrej ceny oraz atrakcyjnej promocji będzie decydować o wyborze sklepu lub marki. Już 74% polskich nabywców cechują zachowania sprytnozakupowe i szybko się to nie zmieni – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu gospodarstw domowych GfK Polonia.

O badaniu

Badanie zrealizowano między 1 a 7 kwietnia 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI. To wspomagane komputerowo wywiady z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie. Przeprowadzono je na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie N=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100. Jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

  • 1
Kwiecień to kolejny miesiąc spadku nastrojów konsumenckich

Kwiecień to kolejny miesiąc spadku nastrojów konsumenckich

28 kwietnia 2022