Agora odwoła się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • 0
  • 1
8.01.2021

Agora odwoła się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

7 stycznia 2021 r. UOKiK wydał decyzję zakazującą przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Agora odwoła się od decyzji urzędu. Argumentuje, że została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa oraz procedur administracyjnych.

Oświadczenie Agory w sprawie decyzji prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, zakazującej przejęcia spółki Eurozet przez Agorę
Decyzja prezesa UOKiK kompromituje urząd. Chroni konkurentów Agory, a nie konkurencję. Została podjęta z naruszeniem przepisów prawa oraz procedur administracyjnych.

Arbitralna i selektywna ocena materiału dowodowego oraz analizy ekonomicznej, jak i wyimaginowana teoria szkody antymonopolowej naruszają standardy kontroli koncentracji. Zarówno te wypracowane dotychczas przez polski urząd, jak i przez Unię Europejską, na której regulacjach wzorują się polskie przepisy antymonopolowe.

Prezes UOKiK odrzucił argumenty merytoryczne przedstawione w sprawie, a jego decyzja oparta jest na wybiórczo potraktowanych materiałach, które zostały dobrane do z góry założonej tezy. To bezprzykładne naruszenie zasady bezstronności i obiektywizmu UOKiK.

Wnioski, które wyciągnął prezes Chróstny z analizy rynku, są absurdalne. Pod pretekstem ochrony rynku przed „sytuacją zbliżoną do duopolu” prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona.

Szacując na poziomie 70% łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes UOKiK mija się z prawdą. Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%, z czego blisko 39% to udział obecnego lidera rynku.

Warto zwrócić uwagę, że nawet po koncentracji największy obecnie gracz na rynku radiowym utrzymałby pozycję dominującą. Jego udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej wynosi bowiem prawie 40%, podczas gdy w przypadku dokonania koncentracji łączny udział Agory i Eurozet wyniósłby około 25%.

Wydając zakaz koncentracji, prezes UOKiK wiedział, że Agora była gotowa na dalszą redukcję tego udziału. Swoją decyzję ogłosił na kilkanaście godzin przed umówionym spotkaniem w tej sprawie. Już wcześniej Agora zaproponowała działania, które neutralizowały zastrzeżenia przedstawione przez prezesa UOKiK w odniesieniu do wielu rynków lokalnej reklamy radiowej, w szczególności w Poznaniu, Legnicy i Zielonej Górze.

Agora nie została uprzedzona o zakończeniu toczącego się postępowania. Nie miała szansy na zapoznanie się z aktami sprawy ani na finalne wyrażenie swojego stanowiska przed wydaniem decyzji. Tym samym prezes naruszył szereg zasad w postępowaniu administracyjnym, m.in. prawo wnioskodawcy do zaprezentowania swojego stanowiska na każdym z etapów trwającego postępowania.

Agora, posiadając 40% udziałów, pozostaje mniejszościowym udziałowcem spółki Eurozet. W przekonaniu o słuszności swoich argumentów spółka złoży odwołanie od decyzji prezesa UOKiK do właściwego sądu i jest zdeterminowana do skorzystania ze wszelkich możliwych narzędzi prawnych w tej sprawie.

  • 1
Agora odwoła się od decyzji UOKiK

Agora odwoła się od decyzji UOKiK

8 stycznia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
8.01.2021

UOKiK nie zgodził się na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. W wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych – uważa urząd. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych. Dwie czołowe grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie około 70-procentowy udział w rynku – argumentuje.

7 stycznia 2021