Wzrosła siła nabywcza konsumentów w Europie. Badanie „GfK Purchasing Power Europe 2017”
  • 0
  • 2
14.11.2017

Wzrosła siła nabywcza konsumentów w Europie. Badanie „GfK Purchasing Power Europe 2017”

Średnia kwota, jaką europejscy konsumenci dysponują na wydatki i oszczędności w 2017 r., wynosi 13 937 euro na osobę. Rozporządzalny dochód netto w 42 krajach znacznie się od siebie różni. Najwyższą średnią siłę nabywczą mają mieszkańcy Liechtensteinu, Szwajcarii i Islandii, natomiast najniższą Białorusi, Mołdawii i Ukrainy – wynika z badania „GfK Purchasing Power Europe 2017”.

W 2017 r. mieszkańcy Europy mają do dyspozycji łącznie kwotę 9,4 bln euro. Mogą ją przeznaczyć na artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport czy inne dobra konsumpcyjne.

Odpowiada to średniej sile nabywczej per capita w wysokości 13 937 euro. Oznacza to wzrost o 1,9 proc. oraz znaczną poprawę w porównaniu z wynikami z roku ubiegłego.

Dane dla niektórych krajów odbiegają jednak od średniej wartości. Przykładem jest Islandia, której dynamiczny, ponadprzeciętny wzrost wyniósł ponad 37 proc. Tymczasem stopa wzrostu w krajach takich jak Liechtenstein i Szwajcaria nie uległa zmianie.

Ranking pokazuje wyraźną rozbieżność między krajami pod względem wysokości kwoty dostępnej dla konsumentów na wydatki. Liechtenstein, który mocno wyprzedza inne kraje w zestawieniu, dysponuje siłą nabywczą per capita w wysokości 63 267 euro. Jest ona wyższa o ponad 350 proc. od średniej europejskiej.

Kolejna w zestawieniu jest Szwajcaria z kwotą 42 142 euro na mieszkańca. Szwajcarzy mają więc do dyspozycji kwotę 3-krotnie wyższą niż średnia w Europie. Pozostałe kraje w rankingu mają również ponadprzeciętną siłę nabywczą, stanowiącą przynajmniej 1,5-krotność średniej europejskiej.

10 europejskich krajów o największej sile nabywczej:

Źródło: „GfK Purchasing Power Europe 2017”
*indeks na mieszkańca: średnia europejska = 100
kursy walut dla krajów spoza strefy euro: prognoza Komisji Europejskiej na 2017 r. z 11.05.2017 r.

Spośród wszystkich krajów branych pod uwagę w badaniu 17 dysponuje ponadprzeciętną siłą nabywczą. Wśród nich znajduje się Hiszpania, która notuje wynik 14 080 euro na mieszkańca, nieznacznie przekraczając średnią. 25 krajów dysponuje siłą nabywczą na poziomie poniżej przeciętnej.

Mieszkańcy najbiedniejszych krajów europejskich dysponują kwotą 949 euro na osobę. Przykładem jest Ukraina z siłą nabywczą per capita wynoszącą 1,66 wartości kwoty, jaką dysponują mieszkańcy Liechtensteinu.

W porównaniu do ubiegłego roku zmiany na pierwszych 10 miejscach rankingu wynikają głównie z różnic kursowych. Luksemburg i Norwegia spadły o 1 miejsce (odpowiednio na 4. i 5. pozycję), natomiast Islandia przesunęła się o 2 miejsca w górę, zajmująclokatę 3. Niemcy zajęły 8. pozycję.

Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje niemal 48 proc. średniej siły nabywczej mieszkańców Europy, co stanowi 6710 euro (28 226 zł). W rankingu krajów europejskich Polska zajęła 29. miejsce. Pozycja ta nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem.

O badaniu
Badanie siły nabywczej „GfK Purchasing Power Europe 2017” jest dostępne dla 42 europejskich krajów, ze szczegółowym rozbiciem na regiony według gmin lub kodów pocztowych. Zawiera też odpowiednie dane dotyczące mieszkańców i gospodarstw domowych oraz mapy cyfrowe.

Siła nabywcza jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa.

Badanie podaje siłę nabywczą na osobę w skali roku w euro lub w postaci wartości indeksu. Pojęcie siły nabywczej stosowane przez GfK odnosi się do nominalnego dochodu rozporządzalnego, czyli podane wartości nie uwzględniają inflacji. Badanie opiera się na statystycznych danych dotyczących dochodów, stawek podatkowych, wysokości świadczeń społecznych oraz na prognozach instytutów ekonomicznych.

Według definicji siła nabywcza to wydatki konsumentów pokrywające koszty związane z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, na media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport i dobra konsumpcyjne.

  • 1

14 listopada 2017

Reklama
Reklama