Polacy najczęściej spośród Europejczyków twierdzą, że radykalnie zmienili styl życia, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • 0
  • 4
11.01.2021

Polacy najczęściej spośród Europejczyków twierdzą, że radykalnie zmienili styl życia, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Tematem drugiej ankiety EBI dotyczącej klimatu za lata 2020–2021 jest analiza postaw i poglądów obywateli w kwestii zmiany klimatu w szybko zmieniającym się świecie. Jak obywatele zamierzają przeciwdziałać zmianie klimatu w 2021 r.? Z czego gotowi są zrezygnować, aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny? Jaki jest wpływ pandemii Covid-19 na ich zwyczaje związane z podróżowaniem i zamiary w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu? To właśnie starano się ustalić w badaniu.

Polakom łatwiej byłoby zrezygnować z podróżowania samolotem niż ze spożywania mięsa, kupowania nowych ubrań, posiadania samochodu czy korzystania z usług strumieniowej transmisji wideo. Według 46% ankietowanych najłatwiejszą opcją byłaby rezygnacja z podróżowania samolotem. Dla 41% najtrudniejsza byłaby natomiast rezygnacja z posiadania samochodu. Jako drugą pod względem trudności opcję respondenci wymieniają rezygnację ze spożycia mięsa (29%).

W świetle wyników badania obywatele polscy znajdują się w czołówce pod względem walki ze zmianą klimatu. 75% ankietowanych uważa, że wpływa ona na ich życie codzienne oraz że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie. Co więcej, 26% respondentów (głównie kobiety, rodzice oraz osoby w wieku 50–64 lata) twierdzi, że wprowadza radykalne zmiany w swoim stylu życia, aby w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmiany klimatu. Odsetek ten jest o 7 punktów procentowych wyższy, niż wynosi średnia europejska (19%).

Plany związane z podróżowaniem będą kształtowane przez obawy związane zarówno z pandemią, jak i ze zmianą klimatu
48% respondentów z Polski twierdzi, że po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią Covid-19 będą unikać podróżowania samolotem ze względu na obawy związane ze zmianą klimatu. 53% spędziłoby wakacje w Polsce lub w kraju leżącym w pobliżu, aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla. 19% Polaków odpowiedziało, że zacznie znów podróżować samolotem, tak jak robiło to przed pandemią.

W odpowiedzi na pytanie związane z Covid-19 i transportem publicznym 62% ankietowanych Polaków stwierdziło, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego. Powodem jest obawa o swoje zdrowie.

Większość Polaków (55%) bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się koronawirusem niż długoterminowe skutki zmiany klimatu. Odsetek ten jest wyższy wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (69%). W grupie wiekowej 15–29 lat wynosi zaś 39%.

Porównanie globalne – różnice w postrzeganiu sytuacji w Europie, Ameryce i Chinach
Niezależnie od miejsca zamieszkania respondenci uważają, że w celu przeciwdziałania zmianie klimatu najłatwiej byłoby im zrezygnować z podróżowania samolotem (Europejczycy – 40%, Amerykanie – 38%, Chińczycy – 43%).

Przekrojowy charakter mają też obawy dotyczące zdrowia. 75% Amerykanów, 71% obywateli Chin i 67% Europejczyków twierdzi, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego. Obawiają się bowiem o swoje zdrowie ze względu na Covid-19.

Większość respondentów bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się Covid-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu (79% obywateli Chin, 67% Amerykanów i 58% Europejczyków). Mimo to ankietowani nadal uważają, że ich wybory i działania mogą przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu. Opinię taką wyraża 75% Polaków. To wynik o 3 p.p. wyższy, niż wynoszą średnia europejska i amerykańska (w obu wypadkach: 72%) oraz o 9 p.p. niższy od średniej w Chinach (84%).

Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, wzrosła wszędzie w porównaniu z rokiem 2019. W UE wzrost ten wyniósł 3 p.p., w USA – 7 punktów, a w Chinach – 12 punktów.

Młodsi respondenci w Europie i USA znacznie częściej niż starsi twierdzą, że ich zachowanie ma znaczenie w kontekście przeciwdziałania zmianie klimatu. W Chinach natomiast nie zaobserwowano takiego zróżnicowania. Jak wynika z ankiety, w UE 77% respondentów w wieku 15–29 lat uważa, że ich zachowanie związane z klimatem ma znaczenie. Wśród osób w wieku 65 lat i starszych pogląd ten podziela 64% ankietowanych. W USA odsetek ten wynosi 75% wśród osób w wieku 15–29 lat oraz 56% wśród osób w wieku 65 lat i starszych.

Cały raport w języku angielskim można pobrać ze strony www.eib.org.

  • 4
zmiany klimatu

Powstawy wobec zmiany klimatu

11 stycznia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
11.01.2021

„Bohaterowie społecznego zaangażowania!” – ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł Dobroczyńca Roku

Od 11 stycznia organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19” mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne.

8 stycznia 2021