Majowa poprawa nastrojów konsumentów po kwietniowym historycznym załamaniu. Analiza GfK
 • 0
 • 1
29.05.2020

Majowa poprawa nastrojów konsumentów po kwietniowym historycznym załamaniu. Analiza GfK

W maju nastroje polskich konsumentów nieco się poprawiły. W kwietniu osiągnęły historyczne minimum wywołane pandemią i zamknięciem gospodarki. Maleje pesymizm w odniesieniu do przyszłości. Poprawiły się oceny przyszłej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Mimo to obie składowe nadal pozostają na bardzo niskich poziomach – pokazuje Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK.

Ten syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów wyniósł w maju -23,2. Był wyższy o 4,5 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy to osiągnął najniższy poziom w całym okresie prowadzenia pomiarów przez GfK, czyli od maja 2001 r.

W maju składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

 • znacząco spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 9,7 p.p., z poziomu -1,9 do -11,6,
 • istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 12 p.p., z poziomu -35,9 do -23,9,
 • istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 15,7 p.p., z poziomu -70,3 do -54,6,
 • skłonność do zakupów wyniosła -2,8 i pozostała na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej.

W kwietniu miał miejsce historyczny spadek nastrojów. Zaważył na nim społeczny i gospodarczy szok wywołany skalą pandemii oraz ograniczeń, jakich wcześniej nie doświadczano. Po nim w maju nastąpiła dodatnia korekta notowań, choć nadal znajdują się one na relatywnie bardzo niskich poziomach.

Obecnie poprawiły się oceny przyszłości zarówno w odniesieniu do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, jak i przyszłej sytuacji całej gospodarki. Z kolei dalej pogłębiają się spadki w ocenach bieżącej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego.

Wydaje się, że obserwowane zmiany w zakresie poszczególnych składowych są wynikiem procesu pewnej kalibracji, czyli urealniania i racjonalizacji ocen sytuacji, które mają miejsce w opinii publicznej – uważają badacze.

Marcowe zaskoczenie skalą zjawiska wywołało społeczny szok i gwałtowne tąpnięcie nastrojów w kwietniu. Obecnie natomiast, wraz z perspektywą luzowania ograniczeń i powrotu do normalności, nastąpiła korekta ocen dotyczących prognoz i przyszłej sytuacji zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i całej gospodarki.

W perspektywie krótkookresowej będzie zapewne obserwowane rozchwianie nastrojów, objawiające się dużą zmiennością opinii. Niestabilność opinii stymulować będzie dynamika zmian na poziomie organizacji życia społecznego i gospodarczego oraz w jakimś stopniu stała ogólna niepewność co do efektów wprowadzanych zmian – podsumowuje GfK.

O badaniu
Badanie zrealizowano między 8 a 13 maja metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w Internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie N=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych, odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, województwo, klasa wielkości miejscowości.

Majowa fala badania była drugą (wraz z kwietniową), którą ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią zrealizowano metodą CAWI. Do fali marcowej włącznie wszystkie fale badania realizowano metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej proceduralnie próbie N=1000 osób.

Zastosowana zmiana ma na celu zachowanie ciągłości pomiarów. Przy interpretacji wyników należy jednak wziąć pod uwagę powyższą zmianę i zawsze uwzględniać moment przejścia pomiędzy metodami. Różnice w metodzie osiągania reprezentatywności, tzn. podejściu proceduralnym (CAPI) a przedmiotowym (CAWI), mogą mieć wpływ na różnice w poziomach oszacowań.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy

ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła

Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Skłonność do zakupów

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?

ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej

 • 1
poprawa nastrojów konsumentów

Poprawa nastrojów konsumentów w majowym badaniu GfK

29 maja 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.05.2020

Koronaraport ExpertSendera: polski e-commerce w modzie i turystyce

W 2019 r. Polacy najczęściej kupowali przez Internet odzież (69%) i obuwie (55%). Najpopularniejszą kategorią planowanych zakupów online były podróże/rezerwacja (31%)*. Pandemia zmieniła jednak sytuację w e-commerce, a kategorie moda i podróże oceniane są jako te, które najbardziej ucierpiały. Mimo to Polacy chętniej niż przed pandemią otwierają e-maile o tej tematyce. Mowa o 4% wzrostu w modzie i 45,6% w podróżach w kwietniu – wynika z danych ExpertSendera.