Ocena sytuacji gospodarczej Polski i własnego gospodarstwa domowego oraz ryzyko utraty pracy w badaniu firmy Pollster
  • 0
  • 3
12.08.2020

Ocena sytuacji gospodarczej Polski i własnego gospodarstwa domowego oraz ryzyko utraty pracy w badaniu firmy Pollster

Większość Polaków w badaniu firmy Pollster (65%) negatywnie ocenia sytuację gospodarczą Polski oraz prognozy ekonomiczne dla naszego kraju. Od początku maja do końca czerwca odsetek respondentów negatywnie oceniających te wymiary spadał. W najnowszej fali natomiast znowu zwiększył się niemal do wyjściowego poziomu. Podobne tendencje są widoczne przy ocenie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego – odsetek negatywnych wskazań spadał aż do ostatniego pomiaru.

Ocena sytuacji gospodarczej Polski i własnego gospodarstwa domowego oraz ryzyko utraty pracy
W czwartej fali badania (od 31 lipca do 3 sierpnia) 44% ankietowanych twierdzi, że sytuacja ekonomiczna ich gospodarstwa domowego w porównaniu do okresu sprzed pandemii pogorszyła się. 37% uważa, że w ciągu najbliższego roku pogorszy się jeszcze bardziej.

Respondenci zostali również zapytani o to, jak stabilnie czują się w swoim miejscu pracy. Jeden na czterech pracowników uważa, że ryzyko utraty przez niego pracy jest duże. Po lekkim spadku tej negatywnej oceny w ciągu dwóch ostatnich pomiarów obecnie widoczne są wskazania na poziomie z początku maja. Najmniej pewnie czują się pracownicy ze wsi oraz mniejszych miast (do 100 tys. mieszkańców), a także kobiety i osoby w wieku 40–59 lat.

Opinie i doświadczenia dotyczące pracy zdalnej
Podczas pandemii 28% pracowników zmieniło formę pracy na zdalną. 39% nie zmieniło formy pracy, choć jest taka możliwość, a 34% nie zrobiło tego, ponieważ charakter ich pracy na to nie pozwala. Na zdalną formę pracy najczęściej przechodzili najmłodsi pracownicy oraz mieszkający w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).

Wśród osób, które przeszły na tryb zdalny, 38% sama może decydować, w jakich godzinach pracuje. 16% pracowników pracodawca narzucił inne godziny pracy, niż miało to miejsce przed zmianą formy. Z kolei 47% pracuje w takich samych godzinach, jak w miejscu pracy. Na zmianę godzin pracy najrzadziej mogą sobie pozwolić pracownicy ze wsi.

Połowa pracodawców (52%), których charakter pracy pracowników na to pozwala, rozważa wprowadzenie pracy zdalnej bez względu na sytuację epidemiczną. 25% nie rozważa takiego rozwiązania, a 23% nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat. Do tego rozwiązania najbardziej są przekonani pracodawcy z większych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców).

Ponad połowa Polaków (56%) chciałaby pracować zdalnie bez względu na sytuację epidemiczną. Z tego 27% w pełnym zakresie – przez cały tydzień, a 29% parę dni w tygodniu. 20% respondentów nie chciałoby skorzystać z takiej opcji, a 25% nie wie, czy zdecydowałoby się na takie rozwiązanie.

Największymi zwolennikami pracy zdalnej w pełnym zakresie są pracownicy z większych miast – powyżej 100 tys. mieszkańców oraz osoby w wieku 40–59 lat. Do pracy zdalnej parę dni w tygodniu najbardziej przekonani są najmłodsi pracownicy (do 24 lat) oraz osoby w wieku 25–39 lat.

Jeden na pięciu pracowników ocenia, że zdalnie pracuje efektywniej, niż miało to miejsce w miejscu pracy. Podobny odsetek przyznaje, że pracuje mniej efektywnie. 56% pracujących ocenia efektywność swojej pracy zdalnej podobnie jak tej w miejscu pracy, a 5% nie ma zdania na ten temat. Efektywność swojej pracy lepiej oceniają pracownicy z największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), najmłodsi (do 24. roku życia) oraz najstarsi (powyżej 60. roku życia).

Respondenci oceniający współpracowników są bardziej krytyczni – jedynie 9% ocenia ich pracę zdalną efektywniej niż w miejscu pracy. 26% ocenia ją jako mniej efektywną. 40% ankietowanych mających współpracowników deklaruje, że pracują oni tak samo efektywnie, jak w miejscu pracy.

Najbardziej krytyczni są najmłodsi pracownicy (do 24. roku życia) – 41% z nich ocenia pracę kolegów jako mniej efektywną. Najbardziej przychylni są natomiast najstarsi (powyżej 60. roku życia). 33% z nich ocenia zdalną pracę współpracowników jako bardziej efektywną niż w miejscu pracy.

O badaniu
Instytut badań Pollster między 31 lipca a 3 sierpnia 2020 r. przeprowadził czwartą falę badania dotyczącego oceny sytuacji gospodarczej, ryzyka utraty pracy oraz doświadczeń związanych z pracą zdalną.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15. roku życia (próba kontrolowana ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania), liczebność N=1022 osoby. Badanie zrealizowano metodą CAWI (badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej) na panelu badawczym ReaktorOpinii.pl.

  • 3
Pollster

Czwarta fala badania firmy Pollster

12 sierpnia 2020