Personalia

Magdalena Humeńczuk nową wiceprezes zarządu PIAP

Zmiana personalna w zarządzie PIAP, modyfikacja statutu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, nowe cele – to główne tematy poruszane podczas walnego zebrania członków izby. Nową wiceprezes zarządu została Magdalena Humeńczuk.

Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych udzielono absolutorium zarządowi za rok 2020. Doszło także do zmiany personalnej. Anna Roszczak w kwietniu 2021 r. złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu. Nową wiceprezes została Magdalena Humeńczuk z Inspirion Polska.

Głównym tematem poddanym głosowaniu podczas nadzwyczajnego walnego zebrania członków PIAP były zmiany statutowe, które wyznaczyły m.in. nowe potrzeby uwypuklone przez pandemię koronawirusa. Jedną z nich był charakter, w jakim mogą odbywać się spotkania członków izby. Zgodnie z postulatem zmieniono paragraf 14.3 statutu:

„Zebrania członków poszczególnych władz stowarzyszenia mogą odbywać się z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej, w takiej też formie mogą być podejmowane uchwały władz stowarzyszenia. Dopuszcza się również udział i głosowanie w formie hybrydowej, tj. częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz częściowo przy zapewnieniu osobistej obecności członków władz stowarzyszenia lub ich pełnomocników. Uszczegółowienie zasad wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej może nastąpić w formie regulaminu uchwalanego przez zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu regulaminu przez komisję rewizyjną”.

Zmiana ułatwi płynność i decyzyjność stowarzyszenia w razie ewentualnych kolejnych lockdownów. Drugą ze zmian statutowych było wydłużenie kadencji zarządu izby – z trzech do czterech lat, licząc od wyborów w 2018 r.

Walne zebranie członków PIAP to także okazja do podsumowania działań i wytyczenia nowych celów i priorytetów. W planie na 2021/2022 jest kontynuacja spotkań regionalnych oraz wieczoru branżowego, dalsze wydawanie „Gazety PIAP” i katalogu. Izba ma w planie stworzenie nowej strony internetowej, która będzie miała większe możliwości zarządzania treścią. Pojawił się także zamysł kontynuacji kampanii „Odmrażamy upominki reklamowe” i intensyfikacja działań reklamowych promujących upominek reklamowy. Jednym z narzędzi ma być kolejne badanie, które sprawdziłoby siłę marketingową upominków reklamowych. Izba zamierza też kontynuować działania lobbingowe, nadal aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach branżowych oraz powiększać pakiet korzyści dla członków.

  • 1
Magdalena Humeńczuk

Magdalena Humeńczuk nową wiceprezes zarządu PIAP


 

Reklama