Stawki w agencjach PR 2024 - Marketing przy Kawie
Wynagrodzenia i stawki w agencjach PR 2024 – raport ZFPR
 • 0
 • 1
15.06.2024

Wynagrodzenia i stawki w agencjach PR 2024 – raport ZFPR

Wynagrodzenia pracowników PR wzrosły średnio o 8% na poziomie płacy gwarantowanej w porównaniu z danymi z 2023 r. Stawki cennikowe agencji PR wzrosły o 7%. Tak wynika z raportu ZFPR.

Związek Firm Public Relations opublikował wyniki najnowszego badania, którego tematem są wynagrodzenia i godzinowe stawki w agencjach PR. Tegoroczną edycję badania zrealizowano w lutym i marcu. Wzięło w niej udział 26 agencji zrzeszonych w ZFPR. Uzyskane metodą kwestionariuszową dane ponad 700 osób zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę WTW Consulting.

W tym roku wynagrodzenia brutto pracowników agencji PR na poszczególnych stanowiskach są średnio o 8% wyższe niż w roku ubiegłym. Na tę sytuację w dużej mierze wpłynął wzrost płacy minimalnej. Znacząco podniósł on uposażenie oferowane na początkowych szczeblach kariery. Stawki cennikowe dla klientów wzrosły analogicznie – średnio o 7% w stosunku do ubiegłego roku i o około 21% w stosunku do roku 2022 r. Zważywszy na poziom inflacji oraz wzrost kosztów operacyjnych – jest to sytuacja naturalna.

Praca w agencjach PR okazuje się niezwykle atrakcyjna dla osób rozpoczynających karierę zawodową w komunikacji. Aż 68% badanych firm prowadzi programy stażowe. Przeciętnie 60% stażystów podejmuje po stażu stałą pracę w tej samej firmie. Po roku pracy nadal kontynuuje w niej zatrudnienie. Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie klientów na profesjonalne usługi PR. Połowa badanych agencji planuje wzrost liczby zatrudnionych pracowników w roku 2024 – podsumowuje Daria Tworek, wiceprezeska ZFPR.

Wynagrodzenia

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń gwarantowanych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych. Mowa o premiach, prowizjach czy nagrodach uznaniowych.

* Ze względu na specyfikę stanowiska zaprezentowano miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w zł dla wszystkich typów umów łącznie, tj.:

 • umów o pracę,
 • cywilnoprawnych,
 • B2B.

Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparto na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk

Każde stanowisko z modelu badania ma zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na:

 • porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym,
 • trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.
Nazwa stanowiskaOpis stanowiskaWynagrodzenie gwarantowane brutto  mediana (zł/miesięcznie)
Unit directorZarządza samodzielną strukturą (dział/departament). Raportuje do dyrektora zarządzającego/prezesa. Zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami. Nadzór nad realizacją projektów przez dział/departament. Doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach. Określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami. Całościowa obsługa największych szans nowobiznesowych. Współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych.17 950
Account director (group account manager)Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi. Planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do unit directora, w małych – bezpośrednio do dyrektora generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części.13 800
Senior account manager (senior consultant)Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi. Planowanie strategiczne i programów PR. Całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów. Samodzielnie pozyskuje nowych klientów. Ma budżet sprzedaży do realizacji. Uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy.11 225
Account manager (consultant)Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie. Planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii. Utrzymuje stały kontakt z klientami. Może odpowiadać za wybranych klientów. Aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem. Ma budżet sprzedaży do realizacji. Uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.9 200
Junior account managerBuduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem account directora lub pracuje samodzielnie. Planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii. Utrzymuje stały kontakt z klientami. Zarządza relacjami pod nadzorem. Aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem. Ma budżet sprzedaży do realizacji. Uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.8 260
Senior account executive (junior consultant)Pracuje samodzielnie. Współuczestniczy w planowaniu programów z managerem oraz złożonych zadań standardowych. Zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem. Pomaga w przygotowaniu ofert. Może uczestniczyć w zadaniach związanych z rozwojem know-how firmy.7 197
  Account executivePracuje samodzielnie lub pod nadzorem managera. Ma co najmniej roczne doświadczenie w branży. Realizuje zadania standardowe w ramach programów. Zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem. Może pomagać w przygotowaniu ofert. Wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.6 425
Junior account executivePracuje pod nadzorem – poziom wejściowy, zwykle po stażu. Realizuje zadania standardowe w ramach programów. Zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem. Typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne. Wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.5 000
AssistantPracuje pod nadzorem, typowo po stażu. Wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale. Brak odpowiedzialności za sprzedaż. Wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.4 400*

* Ze względu na specyfikę stanowiska zaprezentowano miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w zł dla wszystkich typów umów łącznie. Mowa o umowach o pracę, cywilnoprawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

Stawki cennikowe

Badanie ZFPR obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych. Są to stawki pokrywające wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę. Prezentuje się je klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Dane opracowano według stanu na 1 kwietnia 2024 r.

– Duża różnorodność agencji zrzeszonych w ramach ZFPR sprawia, że:

 • mają one odmienną strukturę,
 • w różny sposób określają doświadczenie wymagane na poszczególnych stanowiskach,
 • oferują inne narzędzia i benefity swoim pracownikom.

Wszystko to wpływa na ostateczną cenę dla klienta. W związku z tym zaobserwowaliśmy, że posługiwanie się wyłącznie środkową wartością (medianą) jest niewystarczające w tym przypadku. Ze względu na specyfikę tego miernika wyklucza on bowiem skrajne wartości ze zbioru.

Staraliśmy się jak najdokładniej zobrazować sytuację rynkową. Dlatego w tym roku oprócz mediany postanowiliśmy opublikować średnią stawkę godzinową oferowaną klientom za pracę poszczególnych osób w agencjach PR – dodaje Daria Tworek.

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany i średnie wartości stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk wyrażone w zł (netto)

Nazwa stanowiskaStawka godzinowa zł (mediana)Stawka godzinowa zł (średnia)
Unit director540528
Account director

(group account manager)

480537
Senior account manager

(senior consultant)

440410
Account manager (consultant )330336
Junior account manager300288
Senior account executive

(junior consultant)

250303
Account executive220204
Junior account executive180169
Assistant150150

Definicje

 • Gwarantowane miesięczne wynagrodzenie brutto. Wynagrodzenie zasadnicze, stałe. Wypłacane bezwarunkowo w tej samej wysokości w kolejnych miesiącach. Według stanu na 1 kwietnia 2024 r.
 • Mediana. Wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku:
  • ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej;
  • wybrania tej dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko) otrzymuje płacę wyższą, jak i niższą od tej wybranej.
 • Średnia. Klasyczna średnia arytmetyczna uzyskana w wyniku zsumowania wszystkich danych i podzielenia tej sumy przez liczbę jej składników. Jeżeli rozkład danych w ramach próby jest symetryczny względem mediany, to wartość mediany i średniej są identyczne. Niemniej w praktyce badań płacowych średnia płacowa jest silnie kształtowana przez ekstremalnie niskie i wysokie wartości wynagrodzeń.
 • 1
Wynagrodzenia i stawki w agencjach PR 2024 – raport ZFPR

Wynagrodzenia i stawki w agencjach PR 2024 – raport ZFPR

14 czerwca 2024