Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone – ostrzega GIODO
  • 0
  • 0
2.03.2018

Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone – ostrzega GIODO

Realizacja zadań GIODO związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest poważnie zagrożona – alarmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Może to narazić Polskę na poważny zarzut niewłaściwego wdrożenia rozporządzenia.

Na mocy RODO organy ochrony danych osobowych otrzymały wiele nowych kompetencji. Muszą przygotować się do ich wykonywania. W związku z tym GIODO w 2017 r. wnioskował o zapewnienie w budżecie prawie 49 mln zł.

Realizacja nowych zadań wymaga bowiem:

  • reorganizacji urzędu,
  • zapewnienia odpowiednich rozwiązań informatycznych wspomagających wykonywanie ciążących na GIODO obowiązków,
  • zwiększenia zatrudnienia,
  • kupna sprzętu,
  • wynajmu dodatkowej powierzchni biurowej.

Środki, o które GIODO wnioskował na wskazane cele, nie zostały ujęte w budżecie organu na 2018 r. Zostały przeniesione do rezerwy celowej, lecz w żadnym oficjalnym dokumencie nie wskazano, w jakiej wysokości. Wzbudziło to poważne zaniepokojenie GIODO.

Ustne zapewnienia dotyczące wysokości środków budżetowych polskiego organu ochrony danych osobowych są, w mojej ocenie, bardzo niejednoznacznym określeniem możliwości finansowania wydatków GIODO w 2018 r. – wskazała dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zrobiła to w piśmie skierowanym 12 lutego 2018 r. do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej.

Zostaną one uruchomione dopiero po uchwaleniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych i na wniosek urzędu. Będą też relatywnie pomniejszone – wynika z odpowiedzi, jaką GIODO 16 lutego otrzymał od Ministra Finansów.

Zdaniem GIODO to zdecydowanie za późno, by urząd mógł właściwie przygotować się do realizacji wynikających z RODO obowiązków. Również tych dotyczących wsparcia administratorów w tym zakresie. Wśród nowych i zarazem bardziej skomplikowanych zadań znajdują się m.in.:

  • obsługa zgłoszeń związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, np. wyciekami,
  • zatwierdzanie kodeksów postępowań przyjętych przez organizacje zrzeszające administratorów lub przetwarzających dane,
  • prowadzenie postępowań dotyczących nałożenia kar na podmioty naruszające regulacje RODO.

Zadania te wymagają nie tylko zwiększenia zatrudnienia, ale i zmiany wewnętrznych procedur, wydzielenia nowych zespołów czy departamentów zajmujących się ich realizacją. Ta ostatnia obejmuje także współpracę z urzędami ochrony danych z innych państw UE. Dodatkowe fundusze są potrzebne również do przeszkolenia osób, by były one gotowe do wypełniania swoich obowiązków od 25 maja 2018 r. – uważa GIODO.

Nieprzekazanie tych niezbędnych środków finansowych odpowiednio wcześnie oznacza, że polski organ ochrony danych jest pozbawiony możliwości właściwego przygotowania się do realizacji zadań określonych w RODO.

Tymczasem wzmocnienie krajowych organów ochrony danych było jednym z podstawowych celów RODO. Na potrzebę zapewnienia niezbędnych środków zwróciła uwagę także grupa robocza art. 29.

4 maja 2017 r. przyjęła ona list skierowany do rządów państw członkowskich, w którym potrzebę wzmocnienia organów nadzorczych uzasadniano m.in. „absolutną koniecznością przygotowania i profesjonalnego wdrożenia nowych ram prawnych (…), szkolenia pracowników, aktualizacji systemów informatycznych, propagowania świadomości i zapewniania wytycznych na temat nowych zasad”.

Również Komisja Europejska jest zaniepokojona stanem przygotowań do RODO. Pod koniec stycznia 2018 r. apelowała ona o przyspieszenie prac w tym zakresie. Podkreśla też, że państwa członkowskie powinny zadbać o zapewnienie krajowym organom nadzoru (czyli w Polsce GIODO) niezbędnych funduszy i kadr, by w ten m.in. sposób zagwarantować ich niezależność i skuteczność działania.

Jak alarmuje GIODO, sytuacja jest bardzo poważna. Polska, nie zapewniając urzędowi ds. ochrony danych osobowych odpowiednich środków na przygotowanie się do realizacji obowiązków z RODO, może bowiem zostać narażona na poważny zarzut niewłaściwego wdrożenia rozporządzenia.

Paweł

3 tygodnie temu

Ciepłe posadki bez odpowiedzialności i kolejne pieniądze wyrzucone w błoto.

 

2 marca 2018

1 marca 2018