UOKiK ukarał T-Mobile. Operator ma zapłacić 15 mln zł. Firma zapowiada odwołanie się od decyzji
  • 0
  • 1
5.01.2017

UOKiK ukarał T-Mobile. Operator ma zapłacić 15 mln zł. Firma zapowiada odwołanie się od decyzji

Granie na czekanie, Szafa gra i Prenumerata – według UOKiK T-Mobile Polska nie uzyskiwał wyraźnej zgody od konsumentów na dodatkowe płatności związane z tymi usługami. Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów prezes urzędu nałożył na operatora 15 mln zł kary.

Postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte w sierpniu 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił przedsiębiorcy, że pobiera od konsumentów dodatkowe płatności w związku ze świadczeniem usług Granie na czekanie, Szafa gra i Prenumerata bez uzyskania wyraźnej zgody klientów.

Dwie pierwsze usługi polegają na odtwarzaniu muzyki podczas oczekiwania na połączenie. W ramach trzeciej konsument otrzymuje dostęp do informacji oraz serwisów rozrywkowych.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka domyślnie aktywowała usługi przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta. Przez okres promocyjny korzystanie z nich było nieodpłatne, jednak konsument, który sam z nich nie rezygnował (np. poprzez wysłanie SMS-a lub kontakt z biurem obsługi abonenta), ponosił dodatkowe koszty, mimo że podczas zawierania umowy spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody na takie dodatkowe płatności.

Prezes urzędu uznał, że T-Mobile Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka jednak została zaniechana. Operator od 17 grudnia 2016 r. nie pobiera od konsumentów opłat za te usługi. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna. Na jej wymiar wpływ miały sprawne działania podjęte przez spółkę, które doprowadziły do zaniechania pobierania opłat. Pozwoliło to na obniżenie kary o 30 proc. – wyniosła ona ostatecznie 15 mln zł.

Prezes UOKiK nakazał też przedsiębiorcy publikację decyzji na stronie www.t-mobile.pl. Wydana decyzja nie jest prawomocna, operator może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podkreśla prezes urzędu, przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności.

T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług – podkreśla UOKiK.

Decyzja w sprawie T-Mobile Polska jest elementem prowadzonej przez prezesa urzędu analizy rynku usług telekomunikacyjnych. Dotyczy ona stosowania przez przedsiębiorców Ustawy o prawach konsumenta, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania od konsumentów wyraźnej zgody na dodatkowe płatności. W ramach tych działań UOKiK wszczął niedawno trzy postępowania wyjaśniające wobec pozostałych operatorów telekomunikacyjnych (Orange Polska, Polkomtel, P4).

T-Mobile przesłał do mediów komentarz w sprawie decyzje UOKiK:
 
Zamierzamy odwołać się od decyzji urzędu ze względu na brak zasadności nałożonej na firmę kary pieniężnej. Jesteśmy przekonani, że w sytuacji, gdy na każdym etapie postępowania w pełni współpracowaliśmy z UOKiK, a po otrzymaniu nowych wytycznych niezwłocznie zmieniliśmy zasady aktywowania usług, kara taka nie znajduje uzasadnienia.

Warto podkreślić, że jest to pierwsze merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii sposobu uzyskiwania wyraźnych zgód od konsumentów zgodnie z zapisami artykułu 10. Ustawy o prawach konsumentów. Dlatego do czasu przedstawienia firmie nowych wytycznych działaliśmy w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje prezesa UOKiK, potwierdzające prawidłowości mechanizmu świadczenia usług Granie na czekanie, Szafa gra oraz Prenumeraty.

Jest to ważne rozstrzygnięcie kwestii istotnej dla całego rynku, ale nie powinno odbywać się kosztem jednego z podmiotów działających na nim.
 
Nasz proces zakładał wieloetapowe informowanie klientów o zasadach i warunkach świadczenia oferowanych usług:

  • w regulaminie, który zawsze jest udostępniany klientowi przed podpisaniem umowy,
  • w SMS-ie o aktywowaniu usługi na początku bezpłatnego okresu wraz z informacją, jak można bezpłatnie w prosty sposób wyłączyć usługę,
  • w SMS-ie przypominającym o zakończeniu okresu promocyjnego wraz z informacją o kosztach dalszego korzystania z niej oraz z informacją o sposobie rezygnacji z serwisu.


Warto przypomnieć, że rezygnacja jest łatwa, bezpłatna i można dokonać jej w dowolnie wybranym momencie, wysyłając SMS o treści „NIE” na numer 80333.

Dla wygody użytkowników oferujemy również bezpłatnie specjalną aplikację Granie na czekanie, która pozwala na zarządzanie funkcjami usługi z poziomu smartfonu. Dodatkowo udostępniamy wszystkim abonentom podsumowanie zawartej umowy, w którym w przejrzysty sposób są wyszczególnione wszystkie usługi oraz związane z nimi koszty.

5 stycznia 2017

Reklama

4 stycznia 2017

Reklama