Trzy czwarte firm wdraża ESG, ale tylko jedna trzecia odpowiednio dba o kwestie społeczne
  • 0
  • 4
16.11.2023

Trzy czwarte firm wdraża ESG, ale tylko jedna trzecia odpowiednio dba o kwestie społeczne

Wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju stanowi priorytet dla 73 proc. firm. Związane z tym działania realizowane w organizacjach to przede wszystkim przestrzeganie zasad compliance, wspieranie dobrostanu i zarządzanie odpadami. CBRE prezentuje wyniki badania „Organizacja ESG. Czy jesteśmy w Polsce gotowi na strategie zrównoważonego rozwoju?”.

We wspomniane działania angażują się głównie zarząd, dział marketingu i PR oraz dział zakupów. Mały udział, jeśli chodzi o wdrażanie ESG, mają HR i finanse. Zdaniem ekspertów CBRE może to oznaczać, że zaniedbuje się aspekt społeczny. Mowa tu o wspieraniu różnorodności czy wyrównywaniu szans w miejscu pracy.

– Firmy, w których wdrażana jest strategia ESG, deklarują przykładanie podobnej wagi do każdego z jej aspektów, a więc środowiskowego, społecznego i zasad zarządzania. I faktycznie zdecydowana większość z nich podejmuje konkretne działania we wszystkich obszarach. Jak wynika z naszego badania:

  • 86 proc. zmniejsza produkcję odpadów poprzez segregację i recykling,
  • 85 proc. dba o dobrostan,
  • 83 proc. przestrzega polityki compliance.

Jednak nie jest to wystarczające – mówi Małgorzata Niewińska, dyrektor, head of corporate consulting w CBRE.

– Cele ESG powinny być nie tylko zintegrowane z biznesowymi, ale także dotyczyć niemal każdego działu w organizacji. W tym kontekście niepokojący jest mały udział działów HR i finansów, z których tylko jedna trzecia jest zaangażowana w te procesy. Może to wskazywać, że aspekt społeczny, dotyczący sfery kulturowej organizacji, a w praktyce budowy kultury współodpowiedzialności za rezultaty strategii zrównoważonego rozwoju, jest albo zaniedbywany, albo wciąż nie jest kojarzony z ESG – dodaje.

Wśród respondentów badania CBRE ponad połowa (56 proc.) przyznaje, że nie angażuje się w prace nad strategią zrównoważonego rozwoju w swojej firmie. Wciąż nie we wszystkich organizacjach wdrażających ESG znajduje się dział lub stanowiska odpowiedzialne jedynie za ten obszar.

Zajmuje się tym przede wszystkim zarząd, co zadeklarowało 65 proc. badanych. Także marketing i PR oraz dział zakupów (po 62 proc.). Zaangażowana jest również logistyka (56 proc.) i sprzedaż (50 proc.). W najmniejszym stopniu udział w tworzeniu strategii ESG przypada działom: IT (16 proc.), finanse (31 proc.) oraz HR (33 proc.).

Przy tworzeniu strategii ESG w firmach zarząd współpracuje najczęściej z działami PR i marketingu

Może to oznaczać, że wciąż w znacznej części stanowi ona narzędzie do budowania wizerunku organizacji. Zaangażowani są także przedstawiciele obszaru zakupów. Jest to związane ze strefą compliance, polityką zrównoważonych zakupów oraz antykorupcyjną, a także kodeksem etycznym dla dostawców. Z kolei udział logistyki wynika przede wszystkim ze znacznego udziału transportu i floty w śladzie węglowym organizacji i jego ograniczaniu. Ten dział jest też związany z recyklingiem i zamkniętym obiegiem odpadów.

Obszary HR i finansów to głównie odpowiedzialność za:

  • przyjazne i zdrowe środowisko pracy,
  • sprawiedliwość społeczną,
  • równość szans, np. wyrównywanie wynagrodzeń, dostęp do stanowisk zarządczych czy edukacji, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

– Jak wynika z naszego badania, stopień zaangażowania w strategię zrównoważonego rozwoju w firmie wyraźnie zależy od wieku i stanowiska. Osoby starsze, na stanowiskach zarządczych, częściej zajmują się kwestiami ESG. Tymczasem wykluczanie młodszych pracowników na niższych stanowiskach nie sprzyja budowaniu kultury współodpowiedzialności i realizacji tych celów w sposób przyszłościowy i długofalowy – dodaje Małgorzata Niewińska.

Top 4 najważniejszych czynników, które mobilizują organizacje do działań w zakresie ESG

Budowanie wizerunku

Nadal wyraźne jest postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu jako działań służących głównie budowaniu reputacji. To podejście, które zakorzeniło się w organizacjach od czasu, gdy działania filantropijne były domeną zespołów PR. Traktowanie ESG jako narzędzia do budowania wizerunku, a nie wartości, potwierdza 86% badanych.

Spójność z wartościami firmy

Blisko 80% respondentów wskazuje, że zrównoważony rozwój i działania w tym zakresie są spójne z wartościami wyznawanymi przez firmę. Oznacza to, że odpowiedzialne funkcjonowanie wynika z DNA organizacji i jej przekonań.

Spójność ze strategią biznesową

82% respondentów deklaruje, że czynniki ESG zostały włączone do strategii biznesowej i są z nią spójne. Integracja strategii ESG ze strategią biznesową jest pożądanym sposobem myślenia o biznesie. Pozwala on na budowanie kultury współodpowiedzialności za cele i osiągane rezultaty działań na rzecz środowiska, pracowników i społeczności oraz etycznego i transparentnego ładu korporacyjnego.

Nacisk legislacyjny

Organizacje skłonne są przeprowadzać zmiany przede wszystkim pod naciskiem przymusu legislacyjnego i w obliczu groźby kary. Twierdzi tak 79% respondentów. Potwierdza to często krótkowzroczny, nastawiony na doczesny i szybki zysk, oparty na konsumpcjonizmie sposób prowadzenia biznesów.

O badaniu
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów ankietowych udostępnionych respondentom online. Trwało od grudnia 2022 r. do marca 2023 r. W badaniu wzięło udział 385 respondentów. Reprezentowali oni różne firmy, stanowiska oraz departamenty w strukturze organizacyjnej oraz zróżnicowany poziom zaangażowania w inicjatywy ESG. Próba obejmowała kilkanaście organizacji działających w kluczowych sektorach biznesowych na rynku polskim.

  • 4
Wdrażanie ESG w firmach w Polsce – raport CBRE

Wdrażanie ESG w firmach w Polsce – raport CBRE

Wdrażanie ESG w firmach w Polsce – raport CBRE
Wdrażanie ESG w firmach w Polsce – raport CBRE
Wdrażanie ESG w firmach w Polsce – raport CBRE

16 listopada 2023