Transformacja cyfrowa jednym z priorytetów firm prywatnych w najbliższym roku. Badanie Deloitte
  • 0
  • 1
4.08.2021

Transformacja cyfrowa jednym z priorytetów firm prywatnych w najbliższym roku. Badanie Deloitte

Liderzy firm prywatnych wskazują, że mijający kryzys wywołany pandemią miał największy wpływ na przyspieszenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach. W badaniu „Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji” przeprowadzonym przez firmę Deloitte odpowiedziało tak 69 proc. ankietowanych. Ponad jedna trzecia respondentów przyznała, że w ich przedsiębiorstwach transformacja cyfrowa była reakcją na kryzys, a jedna czwarta badanych organizacji rozpoczęła ją przed wybuchem pandemii.

Globalne badanie przeprowadzone przez Deloitte Private pokazuje, że firmy prywatne na całym świecie w wyniku pandemii przyspieszyły cyfrową transformację poprzez zwiększenie inwestycji w technologie i ich wdrożenie. Technologia jest obok wzrostu produktywności (ukierunkowanie na klienta, innowacje produktowe, wzrost przychodów) jednym z dwóch obszarów, w których ankietowani robili największe postępy w zakresie budowania odporności przedsiębiorstwa. 18 proc. zapytanych deklaruje, że kwestie przyspieszenia transformacji cyfrowej ma w pełni opracowane. 45 proc. jest w połowie drogi. Jedna czwarta rozpoczęła wdrażanie zmian.

Transformacja cyfrowa jest drugą (tuż za wzrostem produktywności) strategią rozwoju dla badanych firm na najbliższy rok (43 proc.) i trzecią na najbliższe trzy lata (42 proc.).

Nasi respondenci mają duże oczekiwania co do korzyści, jakie inwestycje technologiczne przyniosą ich organizacjom. Wierzą, że transformacja cyfrowa przyczyni się m.in. do zwiększenia zaangażowania klientów, wzrostu sprzedaży, wzmocnienia zdolności zarządzania oraz minimalizacji kosztów – mówi Jan Michalski, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider Deloitte Digital CE.

Warto odnotować, że dziś wiele firm jest znacznie bliżej realizacji tych ambicji niż przed pandemią. Prawie siedmiu na dziesięciu pytanych stwierdziło, że transformacja cyfrowa w ich przedsiębiorstwach znacznie przyspieszyła w czasie kryzysu. Ponad jedna czwarta firm na świecie rozpoczęła transformację przed wybuchem epidemii Covid-19. 36 proc. respondentów stwierdziło, że rozpoczęło ją dopiero w odpowiedzi na kryzys. Tak samo kształtują się odpowiedzi firm z Europy Środkowej. Co istotne, organizacje o wysokiej odporności znacznie częściej niż te o niskiej (odpowiednio 80 proc. do 43 proc.) odpowiadały, że ich proces transformacji cyfrowej został przeprowadzony przed kryzysem lub jest w trakcie.

Covid-19 w ciągu kilku tygodni wymusił radykalne zmiany w zachowaniach i potrzebach klientów. Przeniósł znaczną część gospodarki do Internetu. W obliczu zagrożenia konsumenci zaczęli częściej i chętniej korzystać z możliwości cyfrowych. Jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że jednym z trzech największych zagrożeń dla rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku będą potencjalne ataki cybernetyczne. Te obawy nieco wzrastają w perspektywie trzech najbliższych lat.

Stąd też specjaliści z Deloitte przewidują, że bezpieczeństwo informacji będzie największym obszarem wydatków na technologie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Takie inwestycje w najbliższym roku planuje 39 proc. badanych. Na drugim miejscu jest chmura obliczeniowa (38 proc.). Za nią plasuje się analityka danych (37 proc.). Znaczna część respondentów przewiduje również, że ich firmy będą inwestować w technologie wschodzące, takie jak robotyka (20 proc.), autonomiczne pojazdy (13 proc.) i drony (11 proc.).

Firmy mogą dodatkowo zmaksymalizować inwestycje w obszary technologiczne. Jednym z trendów jest udoskonalanie procesów planowania za pomocą zaawansowanych technologicznie platform strategicznych. Pomogą one liderom firm prywatnych wykorzystywać analitykę danych do rozważenia przyszłych scenariuszy w szerszym i bardziej precyzyjnym zakresie – podsumowuje Wiesław Kotecki, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider customer strategy & applied design w Deloitte Digital CE.

  • 1
Transformacja cyfrowa jednym z priorytetów firm prywatnych w najbliższym roku

Transformacja cyfrowa jednym z priorytetów firm prywatnych w najbliższym roku

4 sierpnia 2021

3 sierpnia 2021