Transformacja cyfrowa biznesu w Polsce – raport KPMG
 • 0
 • 1
13.06.2022

Transformacja cyfrowa biznesu w Polsce – raport KPMG

51% firm w Polsce dostrzega duże znaczenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach. Jednocześnie większość nie planuje zwiększania nakładów na ten cel, ani zatrudniania specjalistów w tym zakresie w ciągu najbliższych miesięcy. W badaniu KPMG i Microsoftu wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu wynosi 4,8 pkt w dziesięciopunktowej skali.

Blisko połowa firm dysponuje technologiami ERP lub BI. Wyzwaniem jest natomiast ich integracja i efektywne wykorzystanie. Najbardziej popularne są rozwiązania chmurowe, których wdrożenie zadeklarowało 63% firm. Nie zmienia to faktu, że Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem stosowania tego rodzaju rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Niski poziom cyfryzacji w Polsce

Poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa i gospodarki w większości obszarów wypada poniżej unijnej średniej. Pozytywnym wyjątkiem od wielu lat pozostaje sektor finansowy. Polskie rozwiązania stanowią w nim wzór do naśladowania dla innych krajów.

W porównaniu z innymi państwami regionu ogólny poziom ucyfrowienia Polski wypada mało optymistycznie. Wskazuje na to choćby ranking DESI (Digital Economy and Society Index), czyli indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego krajów Unii Europejskiej. Polska od kilku lat pozostaje w nim na jednym z ostatnich miejsc. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznej integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach.

Z łącznym wynikiem 41 pkt Polska w 2021 r. wyprzedzała jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię. Mimo wyraźnego wzrostu wciąż pozostaje daleko od unijnej średniej, która wyniosła 50,7 pkt w 2021 r. W ostatnich latach (2016–2021) poziom zaawansowania cyfrowego wyrażony wskaźnikiem DESI w Polsce rósł w tempie 8–11% r/r, powoli goniąc UE.

Zaledwie jedna na cztery firmy z całej Polski, które wzięły udział w badaniu, na początku 2022 r. miała gotowy dokument dotyczący strategii transformacji cyfrowej. Najczęściej nie były to duże firmy, ale podmioty średniej wielkości, zatrudniające między 50 a 249 pracowników (30% wskazań).

Biorąc pod uwagę sektor działalności, strategię transformacji cyfrowej najczęściej wprowadziły firmy:

 • finansowe (44% wskazań),
 • zajmujące się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją (32% wskazań).

Wśród firm, które nie mają dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej, zaledwie 9% chce wypracować taki formalny dokument jeszcze w 2022 r. Z badania wyraźnie wynika, że aktualne nastawienie do procesu i plany przyszłych postępów cyfryzacji są bardziej zaawansowane w firmach, które wprowadziły strategię cyfryzacji.

Wyniki badania wskazują, że 38% firm przykłada dużą, a 13% wręcz bardzo dużą wagę do transformacji cyfrowej. Natomiast już zaledwie 29% badanych wskazało, że ich firmy w dużym lub bardzo dużym stopniu inwestują w technologie cyfrowe dla poprawienia pozycji konkurencyjnej.

Widać więc duży dysonans pomiędzy powszechną potrzebą cyfryzacji i podejmowanymi działaniami. Obrazuje to potrzebę zwiększenia zasobów niezbędnych dla powodzenia procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw działających w Polsce.

Na początku 2022 r. jedna na 5 badanych firm zamierzała zwiększyć w ciągu roku wydatki na digitalizację względem obecnego poziomu

Dla większości z nich będzie to jednak co najwyżej umiarkowana zmiana. A co z zatrudnianiem pracowników do realizacji zadań związanych z cyfryzacją? Plany zwiększenia ich liczby w tym okresie ma już tylko 10% firm.

Zdecydowana większość firm w Polsce zamierza w ciągu następnych 12 miesięcy utrzymać na niezmienionym poziomie:

 • wydatki (73% wskazań),
 • liczbę pracowników potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji (89%).

– Firmy są świadome konieczności cyfryzacji, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w ich działaniach. Dominuje podejście status quo, utrzymania wydatków i zatrudnienia. Posiadanie strategii cyfryzacji jest awangardą i wyjątkiem, nie regułą. Można odnieść wrażenie, że firmy próbują przeczekać trudny i niepewny okres i po cichu liczą na powrót do normalności.

Cyfryzacja jednak nie zwolni ani się nie zatrzyma. Będzie tylko przyspieszać. Od czasu do czasu zewnętrzne czynniki, jak np. pandemia lub niepokoje geopolityczne, spowodują „szybkie przewijanie” i to, co wydawało się, że zajmie lata, będzie możliwe w kilka tygodni. Jeśli przedsiębiorca nie wie jeszcze, jak to wpłynie na jego biznes, to liczy na wygraną na loterii bez wykupienia losu, a to ryzykowna strategia – mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, partner i szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce.

W polskim środowisku biznesowym najbardziej rozpowszechnione są systemy do:

 • planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP),
 • analizy danych biznesowych (BI),
 • zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Ich posiadanie lub trwający proces wdrożenia zadeklarowała na początku 2022 r. połowa ankietowanych firm.

Ponadto większość przedsiębiorstw korzysta już z technologii chmurowych. Chmura ma zastosowanie we wszystkich sektorach gospodarki, a jej wykorzystanie, zgodnie z deklaracjami firm, będzie dynamicznie rosło. Rozwiązania chmurowe były najpopularniejszymi spośród dziesięciu analizowanych technologii. 63% firm zadeklarowało ich wdrożenie, z czego w co piątej przynajmniej w dużym stopniu.

Co z rozwiązaniami mobilnymi, takimi jak aplikacje na smartfony i tablety? Okazały się one drugą po chmurze technologią o największym stopniu penetracji w przedsiębiorstwach w Polsce (57% wskazań) i wysokim stopniu wdrożeń.

Jest jeszcze trzecia technologia, którą można na podstawie badania określić jako topową pod kątem:

 • obecnego wykorzystania (42% podmiotów),
 • perspektyw na najbliższe 12 miesięcy (plany wdrożenia w 23% pozostałych podmiotów) w przedsiębiorstwach w Polsce.

Jest to wspomagany komputerowo proces decyzyjny (ang. decision support system). Na przeciwległym biegunie znajdują się blockchain i przetwarzanie brzegowe. Te w skali całego kraju są technologiami niedocenianymi i rzadko spotykanymi.

Transformacja cyfrowa biznesu oznacza nowe zagrożenia, związane m.in. z cyberbezpieczeństwem

Większość badanych firm w Polsce nie ignoruje tego problemu. 61% przedsiębiorstw wdrożyło polityki i procedury, które przekładają się na sformalizowanie sposobu zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Blisko dwie na pięć firm pozostawiają jednak zarządzanie zabezpieczeniami i odpowiedzią na cyberbezpieczeństwa samym sobie lub nawigują nimi ad hoc. Specjalny zespół lub dział do spraw cyberbezpieczeństwa ma w swoich strukturach tylko 29% ankietowanych firm. Odsetek ten rośnie do 59% w grupie przedsiębiorstw zajmujących się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją.

Przekonanie przedstawicieli firm odpowiedzialnych za cyfryzację o bezpieczeństwie ich przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni jest raczej wysokie. Największy odsetek ankietowanych (44%) uznał w dużym stopniu, że ich firmy są chronione przed cyberzagrożeniami. Kolejne 14% wykazało się jeszcze większą pewnością skuteczności zabezpieczeń w swoich organizacjach.

Największą pewność stosowanych zabezpieczeń mają przedstawiciele firm sektora finansowego (78% odpowiedzi o dużym lub bardzo dużym stopniu). Ale w aż 55% podmiotów o działalności związanej z budownictwem i nieruchomościami odnotowano co najwyżej umiarkowane odczucia bezpieczeństwa.

Blisko 9 na 10 badanych przedsiębiorstw deklaruje dokonywanie nakładów na digitalizację

W większości przypadków nie są to jednak nakłady bardzo znaczące. W przeważającej części badanych firm nie przekraczają one 5% ich rocznych przychodów.

Wyższy poziom inwestycji względem przychodów zanotowano wśród firm, które generują największy procent swoich przychodów właśnie za pomocą narzędzi cyfrowych. Mowa tu o sektorze technologii informacyjnych, mediów i komunikacji.

Z kolei w zaledwie 46% firm ze wszystkich sektorów wyznaczono przynajmniej jednego pracownika do realizacji zadań związanych z transformacją cyfrową. Ponadto większość menedżerów ds. digitalizacji nie jest do końca przekonanych o gotowości pracowników na zmiany cyfrowe ani wystarczającej jakości i liczby szkoleń.

– Aby mówić z pełnym przekonaniem o powodzeniu transformacji biznesu opartej na technologii, trzeba spełnić trzy warunki. Z pierwszym stykamy się już na etapie myślenia o strategii. To ona jest wyrazem determinacji kierownictwa firmy do wykonania tego skoku naprzód. Kolejnym etapem jest konieczność posiadania odpowiednich narzędzi, które pomogą dokonać tego skoku. Kluczowym elementem tego etapu jest bezpieczeństwo – obecnie jedna z głównych wartości dla polskich organizacji.

Trzecim krokiem jest budowa kapitału ludzkiego. Cyfryzacja nie powiedzie się bez ludzi mających wiedzę i odpowiednie kompetencje. Niestety respondenci przyznają, że osoby w ich organizacjach są tylko częściowo przygotowane do tego procesu – mówi Piotr Grzywacz, członek zarządu i dyrektor kanału partnerskiego polskiego oddziału Microsoftu.

 • 1
Transformacja cyfrowa w Polsce 2022 – raport KPMG

Transformacja cyfrowa w Polsce 2022 – raport KPMG

 

13 czerwca 2022

11 czerwca 2022