Strażak, dziennikarz, polityk, piłkarz – jakim zaufaniem cieszą się poszczególne zawody? (European Trusted Brands)
  • 0
  • 13
21.04.2013

Strażak, dziennikarz, polityk, piłkarz – jakim zaufaniem cieszą się poszczególne zawody? (European Trusted Brands)

Wśród zawodów największym zaufaniem Polaków cieszą się te związane z ochroną życia i zdrowia, najmniejszym – polityczne. To główny wniosek z najnowszego badania European Trusted Brands, przeprowadzonego przez Reader’s Digest.

Na pierwszym miejscu jako godnych zaufania Polacy wymienili strażaków, na drugim – pilotów samolotów cywilnych. W czołówce zestawienia znalazły się też zawody medyczne. Najmniejszym zaufaniem Polacy darzą polityków, liderów związków zawodowych i piłkarzy.

Strażak to najbardziej godny zaufania zawód w całej Europie – ufa mu 94% Polaków i 92% Europejczyków. Na drugim miejscu we wszystkich krajach objętych badaniem znaleźli się piloci samolotów cywilnych – w Polsce ufa im 84% ankietowanych.

Najmniej zaufaną grupą zawodową w Polsce są z kolei politycy i liderzy związków zawodowych. Ufa im odpowiednio 3% i 15% respondentów.

W ciągu ostatnich lat zaufanie do zawodów medycznych spadło, niemniej profesje te nadal są wysoko cenione. Przeciętny Europejczyk darzy dużym zaufaniem przede wszystkim pielęgniarki (82%) i farmaceutów (80%).

Lekarzom ufa nieco mniej Europejczyków (76%), a w Polsce różnice te są jeszcze większe. Jeśli Polacy ufają przedstawicielom zawodów medycznych, na pierwszym miejscu wymieniają farmaceutów (78%), za nimi pielęgniarki (76%). Lekarzom ufa jednak tylko 57%. W krajach objętych badaniem European Trusted Brands mniejsze zaufanie do lekarzy zanotowano jedynie w Rosji (47%).

W Rumunii i Rosji niskie jest zaufanie do pielęgniarek, do strażaków zaś mniejsze niż w pozostałych krajach europejskich. Polskę wyróżnia natomiast stosunkowo niski poziom zaufania do lekarzy. Mniejsze niż w większości krajów jest też zaufanie do księży (duchownych) w Polsce.

Zaufanie do zawodu nauczyciela znajduje się w Europie na stabilnym poziomie. Średnio trzech na czterech ankietowanych uważa, że jest to zajęcie budzące zaufanie. W Polsce nauczycielom ufają średnio dwie na trzy osoby.

Największym zaufaniem społecznym profesja ta cieszy się na dalekiej północy. W Finlandii aż 90% badanych zadeklarowało, że ufa nauczycielom. Ma to najprawdopodobniej związek z tym, że edukacja jest jednym z kluczowym obszarów polityki fińskiego rządu. Najmniejszym zaufaniem nauczyciele cieszą się w Rumunii, jednak nadal ufa im ponad połowa respondentów (57%).

Poziom zaufania do przedstawicieli prawa jest bardzo zróżnicowany. W dużej mierze zależy on od kraju i efektywności jego systemu prawnego. Ogólnie, spośród zawodów związanych z prawem, największym zaufaniem w Europie cieszą się policjanci, którym ufa ponad połowa ankietowanych (57%).

W Polsce jednak poziom zaufania do policjantów jest jednym z najniższych w Europie. Niecałe 50% Polaków ufa przedstawicielom tego zawodu; niższe wyniki zanotowano jedynie w Czechach (42%), Rumunii (35%) i Rosji (20%).

Największym zaufaniem policjanci są darzeni w Finlandii (92%) i Szwajcarii (77%). Niemal 4 na 10 ankietowanych w Europie ufa sędziom i prawnikom.

Wśród Polaków odsetek osób deklarujących zaufanie do tych profesji jest nieco niższy – odpowiednio 31% i 37%. Sędziom najmniej ufają Słoweńcy (20%), a prawnikom – Portugalczycy (19%). Najwyższym zaufaniem profesje te cieszą się w Finlandii, Niemczech oraz Szwajcarii.

Niezbyt wysoki poziom zaufania do dziennikarzy w Europie w porównaniu do wyników z ubiegłego roku niewiele się zmienił. Obecnie odsetek osób deklarujących zaufanie do tej grupy zawodowej wynosi 30%.

W Polsce dziennikarzom ufa nieco więcej osób (33%). Najmniejsze zaufanie do dziennikarzy mają mieszkańcy Rosji (17%), Belgii (21%) i Francji (21%). Największe – mieszkańcy Słowenii (49%) i Rumunii (45%).

Piłkarze należą do grup zawodowych cieszących się najniższym zaufaniem społecznym. Ufa im zaledwie 20% Europejczyków. Najniższy poziom zaufania do piłkarzy zaobserwowano wśród Francuzów (9%). Mniejszym zaufaniem w tym kraju są darzeni jedynie politycy (7%).

Najbardziej piłkarzom ufają natomiast Słoweńcy (33%), Finowie (32%) i Rosjanie (30%). W Polsce piłkarzom ufa jedynie co piąty ankietowany.

Spośród wszystkich zawodów najmniejszym zaufaniem Europejczycy, w tym Polacy, darzą polityków. 90% Europejczyków nie ufa politykom.

Polscy respondenci nie ufają politykom jako grupie zawodowej, ale także nie mają zaufania do polityki rządu. Obok Czechów, Słoweńców i Portugalczyków są najmniej ufnym narodem, jeśli chodzi o działania rządu. Z kolei największe zaufanie do polityki prowadzonej przez rząd deklarują Szwajcarzy i Finowie.

Opinia Polaków na temat polityków jest szczególnie zła i to niezależnie od składu parlamentu i partyjnych barw władzy
. W 2010 r. ufało politykom w Polsce 2% obywateli (czterokrotnie mniej niż średnio w Europie), a w 2013 r. 3% (ponad dwukrotnie mniej niż w innych krajach).

Polacy największe zaufanie do polityki rządu deklarują w obszarze polityki zagranicznej, ochrony środowiska i edukacji. Rzadziej niż pozostali mieszkańcy Europy ufamy działaniom rządu w obszarze służby zdrowia, opieki nad osobami starszymi, opieki społecznej czy zatrudnienia.

Zarówno w Polsce, jak i średnio w Europie najmniejszym zaufaniem społeczeństwa cieszy się polityka rządu w obszarze zatrudnienia – ufa jej zaledwie 20% badanych. Największy brak zaufania wykazują Portugalczycy, Słoweńcy i Czesi, najmniejszy Szwajcarzy (zaufanie na poziomie 56%).

W Europie niskim zaufaniem społecznym darzona jest również polityka imigracyjna, zwłaszcza w Belgii, Czechach i Francji. Większe niż przeciętnie zaufanie wykazują jedynie Finowie i Niemcy.

Niskim zaufaniem Polacy darzą działania rządu związane ze służbą zdrowia i opieką nad osobami starszymi – zaufanie w tym obszarze deklaruje zaledwie 9% respondentów. To mniej niż wynosi średnia dla wszystkich krajów europejskich biorących udział w badaniu.

Polityce rządowej w obszarze opieki nad osobami starszymi ufa 17% Europejczyków, dla służby zdrowia odsetek ten wynosi 28%. Podobne różnice są widoczne w zakresie opieki społecznej. Zaufanie do tego aspektu polityki rządu deklaruje 12% Polaków przy średniej europejskiej wynoszącej 23%.

Polacy, obok Rosjan, wykazują najmniejsze zaufanie w Europie w kwestii polityki zdrowotnej. Największe zaufanie do działań rządu w tym obszarze mają natomiast Belgowie i Francuzi – deklaruje je ponad połowa respondentów. W obszarze opieki nad osobami starszymi najbardziej sceptyczni wobec działań rządu są Czesi, najbardziej zadowoleni są natomiast Szwajcarzy.

Zaledwie co czwarty Europejczyk jest zadowolony z polityki gospodarczej rządu. Najmniejsze zaufanie w Europie w tym obszarze wykazują Czesi, największe natomiast Szwajcarzy, Niemcy i Finowie.

O badaniu

Organizatorem badania European Trusted Brands jest Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne.

Badanie prowadzone jest rokrocznie (od 2001 r.) w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna edycja objęła 12 krajów: Belgię, Czechy, Finlandię, Francję, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rosję, Rumunię, Słowenię i Szwajcarię. Wzięło w niej udział 18 314 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

  • 13

21 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013