Stanowisko uzupełniające Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw
  • 0
  • 1
23.06.2022

Stanowisko uzupełniające Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Izba Gospodarki Elektronicznej wystosowała stanowisko uzupełniającego do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Akcentuje w nim problem dotyczący rozszerzenia w projekcie zakresu zastosowania obowiązku prezentowania tzw. wcześniejszej ceny.

Izba Gospodarki Elektronicznej aktywnie uczestniczy w pracach nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego:

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE;
  • 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa Omnibus). Ma ona na celu zmianę czterech tytułowych dyrektyw chroniących interesy konsumenta.

W lipcu 2021 r. e-Izba otrzymała pismo od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zawierało ono prośbę o przedstawienie uwag do projektu ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten stanowił implementację dyrektywy Omnibus. 30 lipca 2021 r. e-Izba przesłała swoje pierwsze stanowisko do projektu.

Podczas toczących się prac legislacyjnych nad projektem nie został rozwiązany jeszcze jeden istotny problem. Dotyczy on rozszerzenia w projekcie (względem dyrektywy) zakresu zastosowania obowiązku prezentowania tzw. wcześniejszej ceny. W związku z powyższym konieczne okazało się wystosowanie przez e-Izbę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czerwcu 2022 r. stanowiska uzupełniającego do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z dyrektywy Omnibus może rodzić poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców

Brak realizacji obowiązku informowania o wcześniejszej cenie będzie grozić nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej kary pieniężnej do wysokości 20000 zł. Niewykonanie wyżej wymienionego obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy będzie skutkować karą pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Ponadto, w przypadku uznania, że stosowana przez przedsiębiorcę praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną. Może ona wynosić do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 (tzw. dyrektywa Omnibus). W związku z tym e-Izba przygotowała stanowisko uzupełniające do projektu. Chce w nim zaakcentować istotny problem dotyczący rozszerzenia w projekcie (względem dyrektywy Omnibus) zakresu zastosowania obowiązku prezentowania tzw. wcześniejszej ceny.

Rekomendacją e-Izby jest zmiana brzmienia ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w ten sposób, by informacja o wcześniejszej cenie nie pojawiała się „w każdym przypadku obniżenia ceny”, lecz „w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny”. Powyższa zmiana ma na celu przywrócenie spójności projektu z dyrektywą Omnibus. Zgodnie z dyrektywą nie chodzi bowiem o sytuacje, gdy cena jest obniżana. Jedynie o te przypadki, w których jest to ogłaszane konsumentom – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

  • 1
Stanowisko uzupełniające Izby Gospodarki Elektronicznej do dyrektywy Omnibus

Stanowisko uzupełniające Izby Gospodarki Elektronicznej do dyrektywy Omnibus

 

23 czerwca 2022

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
23.06.2022

Raport „State of Commerce” firmy Salesforce: do 2024 r. 54% przychodów z handlu będzie generowanych w kanałach cyfrowych

W obliczu presji inflacyjnej, trwającej pandemii i stale zmieniających się zachowań klientów przedsiębiorstwa handlowe i ich partnerzy w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i marketingu poruszają się po nieznanym terytorium. Aby zrozumieć, jak zmienia się otoczenie klientów i jak na te zmiany reagują specjaliści, firma Salesforce przeanalizowała zachowania zakupowe na stronach internetowych korzystających z platformy Commerce Cloud. Przeprowadziła też ankietę wśród ponad 4000 specjalistów ds. handlu z całego świata na potrzeby raportu „State of Commerce”, który został właśnie opublikowany.