Społeczna odpowiedzialność to już niezbędny element strategii biznesowych. Wyniki badania „Menedżerowie CSR”
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 2
12.10.2020

Społeczna odpowiedzialność to już niezbędny element strategii biznesowych. Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Wyniki badania „Menedżerowie CSR” pokazują coraz silniejszą integrację wartości CSR z biznesową działalnością firmy. Zjawisko to dostrzegło w swoich firmach niemal 80 proc. respondentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało najnowszą edycję badania przeprowadzonego wśród osób odpowiedzialnych w firmach w Polsce za CSR i zrównoważony rozwój.

„Menedżerowie CSR” to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdzające zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji i związanych z tym wydarzeniem obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”.

Wyniki badania pokazują, że biznes przyczynił się w ostatnich latach do rozwiązywania problemów społecznych (70 proc.) oraz że CSR wpłynął na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw (87 proc.). W porównaniu z badaniem z 2015 r. nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi odpowiednio o 5 i 6 p.p. Zdaniem ankietowanych najważniejszymi kwestiami społecznymi, których rozwiązywanie wspiera biznes, są:

  • wykluczenie cyfrowe (53 proc.),
  • braki w edukacji (53 proc.)
  • niezdrowy tryb życia (47 proc.).

W tej edycji wyróżniono również kwestie środowiskowe, do rozwiązania których przyczynia się biznes. Według respondentów są to:

  • nadmierna produkcja plastiku (63 proc.),
  • nadmierne zużycie wody (56 proc.),
  • emisja gazów cieplarnianych (56 proc.).

Wagę wyzwań środowiskowych podkreśla też wysoka zgodność menedżerów CSR w aspekcie problemów klimatycznych. 90 proc. respondentów zgadza się z opinią, że biznes ma do odegrania ważną rolę w dostosowywaniu naszego kraju do skutków zmian klimatycznych. Zarazem niemal tyle samo osób zgadza się z opinią, że taką rolę biznes pełnić będzie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Badanie „Menedżerowie CSR” Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazuje także kluczowe bariery w rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W opinii ponad 50 proc. menedżerów CSR główne przeszkody we wdrażaniu CSR stanowią: rozumienie CSR jako działań sponsoringowych oraz brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające firmami, a brak edukacji kadry to trzecia najczęściej wskazywana bariera (44 proc.). Żyjemy w czasach, kiedy kwestia przywództwa jest jedną z najważniejszych, więc kluczowe jest pytanie, czy to bardziej obawy, czy rzeczywiste przeszkody – pisze we wstępie do raportu Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Badanie zostało uzupełnione o pytania dotyczące kwestii związanych z pandemią Covid-19. Wśród respondentów zapytanych, w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na pozycję tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, niemal połowa (48 proc.) oceniła, że w związku z tą sytuacją rola CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła. Z tego 17 proc. uznało, że zdecydowanie wzrosła.

Premiera wyników miała miejsce podczas 8. Targów CSR. Cały raport dostępny jest na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

O badaniu
Badanie ankietowe było realizowane między 6 sierpnia a 4 września 2020 r. na próbie N=54 menedżerów i specjalistów do spraw CSR i ZR w Polsce. 80 proc. z nich reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15 proc. firmy średnie, a 6 proc. małe. Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019, w których zebrano dane od odpowiednio 157 i 215 firm.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych CAWI. Badanie ankietowe uzupełniono wywiadami pogłębionymi z 12 menedżerami CSR firm działających w Polsce.

  • 2
społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność to już niezbędny element strategii biznesowych

12 października 2020

9 października 2020