Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję UOKiK o zgodzie na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Urząd reaguje
  • 0
  • 1
8.03.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję UOKiK o zgodzie na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Urząd reaguje

Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Prezes UOKiK wyraża zaskoczenie tym faktem.

14 grudnia 2020 r. RPO podjął tę sprawę z własnej inicjatywy. Od tego momentu prowadzi samodzielnie postępowanie wyjaśniające. Po zgodzie Tomasza Chróstnego, prezesa UOKiK na koncentrację RPO wystąpił do urzędu o przekazanie akt postępowania. Prezes odmówił, powołując się na fakt, że dokumenty zawierają tajemnice prawnie chronione, w tym tajemnice przedsiębiorstwa.

Decyzji prezesa UOKiK rzecznik zarzucił naruszenie:

  • art. 18 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • art. 7 i art. 77 § 1 k. p. a.,
  • art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji – poprzez niewyjaśnienie, czy w wyniku koncentracji na produktowym rynku właściwym, tj. rynku środków społecznego przekazu, w tym prasy, konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona. Tym samym zaś niewyjaśnienie, czy w wyniku koncentracji nie dojdzie do niedopuszczalnego ograniczenia wolności prasy i innych środków społecznego przekazu, a w konsekwencji także do naruszenia wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji RPO uzasadnia tym, że spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, a za jej pośrednictwem politycy sprawujący władzę mogą uzyskać łatwy wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji. W ten sposób mogą przekształcić wolną prasę, której cechą immanentną jest rzetelny i oparty na faktach krytycyzm wobec władzy publicznej i osób sprawujących funkcje publiczne, w zależne od tej władzy biuletyny informacyjne i propagandowe.

Licznych dowodów w tym zakresie dostarcza w ostatnich latach działalność spółek publicznej radiofonii i telewizji – argumentuje RPO. Wniosek o wstrzymanie mają też uzasadniać doświadczenia RPO z lat 2016–2020 r., związane z rozpatrywaniem skarg obywateli i interwencjami w zakresie ochrony wolności słowa oraz prasy. Ze szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się na stronie www.rpo.gov.pl.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że z zaskoczeniem przyjmuje działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację Polska Press i PKN Orlen. Jak twierdzi, decyzje w sprawach dotyczących koncentracji mają na celu ocenę transakcji wyłącznie pod kątem zachowania warunków konkurencji, bowiem tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje prezesowi urzędu. Prezes UOKiK nie ma możliwości oceny innych aspektów projektowanej transakcji, w tym np. oceny wpływu koncentracji na pluralizm mediów czy wolność słowa.

Wydanie decyzji w sprawie przejęcia Polska Press przez PKN Orlen poprzedziła dokłada analiza skutków, jakie koncentracja może spowodować dla stanu konkurencji na badanych rynkach. To wyłącznie przesłanki merytoryczne dały podstawę do wydania decyzji pozwalającej na koncentrację. Dlatego ostatnie działania RPO kwestionujące decyzję niezależnego organu traktuję jako niezrozumiałe. Nie zgadzam się ze stanowiskiem RPO i nie widzę podstaw do takiego postępowania – komentuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W trakcie postępowania w sprawie koncentracji Polska Press i PKN Orlen do UOKiK wpływały pisma, w tym od RPO, z wnioskiem o wydanie decyzji zakazującej dokonania tej transakcji ze względu na ograniczenie wolności słowa. Urząd podkreśla, że oceniając każdą koncentrację, prezes UOKiK ocenia to, czy przyczyni się ona do istotnego ograniczenia konkurencji. Nie są brane pod uwagę przesłanki wykraczające poza zakres ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, np. wpływ na pluralizm w mediach.

Prezes UOKiK jest niezależnym organem działającym na podstawie i w granicach prawa. Uwzględnienie w postępowaniu koncentracyjnym subiektywnych i bliżej niezdefiniowanych w prawie antymonopolowym kryteriów czy przesłanek stanowiłoby złamanie prawa. Tym trudniej zaakceptować postawę RPO, który nie tylko w toku postępowania sugerował podjęcie działań niezgodnych z prawem, ale również bezpodstawnie kwestionuje decyzję niezależnego organu ochrony konkurencji – mówi prezes UOKiK.

Jak podkreśla urząd, to nie pierwszy raz, gdy RPO skarży decyzję prezesa UOKiK do sądu. Do tej pory w wyniku takich działań sąd nie zmienił rozstrzygnięcia wydanego przez prezesa urzędu.

Decyzja została wydała rzetelnie i na podstawie merytorycznych, ustawowych przesłanek. Jesteśmy gotowi do przedstawienia argumentów sądowi – dodaje Tomasz Chróstny.

  • 1
sąd wstrzymał decyzję prezesa UOKiK

Sąd wstrzymał decyzję prezesa UOKiK

8 marca 2021

7 marca 2021

5 marca 2021