Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii. W 2021 r. osiągnął wartość 30 mld zł – pokazuje raport KPMG
 • 0
 • 2
30.06.2022

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii. W 2021 r. osiągnął wartość 30 mld zł – pokazuje raport KPMG

Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 r. było ich 77 tys., o 11,6% więcej niż rok wcześniej. Z kolei Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było ponad 35 tys. W 2021 r. rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld zł. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią. Przyczynił się jednak do tego wyłącznie jeden, największy segment – samochody premium i luksusowe. To główne wnioski z raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Pandemia Covid-19 nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2020 r. w Polsce mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie. To o 7% więcej niż w 2019 r. Ich łączne dochody były z kolei wyższe o 15,1% r/r i wyniosły 201 mld zł.

Liczba osób bogatych o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie wzrosła o 11,6%, do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie. Oznacza to, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 r. wyniosły 124 mld zł. Były o 20% wyższe niż w 2019 r.

Kolejną grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych są osoby bardzo bogate. W 2020 r. w Polsce mieszkało ponad 35 tys. osób zarabiających ponad 1 mln zł brutto rocznie. Ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8% względem 2019 r. Jednocześnie liczebność tych osób powiększyła się o 10,3%. Średnio miesięcznie osoby bardzo bogate zarabiały 216 tys. zł.

Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkiwało w 2020 r.: Mazowsze (8,16 tys.), Wielkopolskę (4,19 tys.) oraz Małopolskę (3,19 tys.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczby podatników o dochodach brutto przekraczających 1 mln zł rocznie był najwyższy. Wyniósł 97,1% w stosunku do 2019 r.

Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowej inflacji. W grudniu przekroczyła ona 8% i osiągnęła najwyższy poziom od 21 lat. Pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło w tym zakresie kolejne rekordy. Choć osoby zamożne i bogate są dotknięte inflacją w mniejszym stopniu niż reszta Polaków, ma ona przełożenie na decyzje zakupowe także tej grupy. Jednym z bezpośrednich efektów inflacji, który obserwujemy, jest zwiększone zainteresowanie dobrami luksusowymi jako lokatą kapitału czy też inwestycją. Jest to szczególnie widoczne w kategoriach takich jak nieruchomości, samochody czy luksusowa biżuteria – mówi Andrzej Marczak, partner, szef zespołu PIT w KPMG w Polsce.

Blisko 150 tys. Polaków dysponuje majątkiem netto przekraczającym 1 mln dolarów

Na koniec 2020 r. Polskę zamieszkiwało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals). Ich majątek netto wynosi minimum 1 mln dol. W okresie od 2019 do 2020 r. liczba HNWI w Polsce zwiększyła się o 14,6 tys. osób. Ponad 91% milionerów w Polsce dysponuje majątkiem w przedziale 1–5 mln dol. Polska w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza takie kraje jak Portugalia, Finlandia, Grecja oraz Czechy. Jeśli chodzi o czołówkę państw europejskich w liczbie HNWI, po raz pierwszy Niemcy z liczbą ponad 2,9 mln HNWI wyprzedziły Wielką Brytanię oraz Francję (po 2,5 mln).

Z kolei na koniec 2021 r. suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2802 mld zł. Stanowi to wzrost o 9% względem 2020 r. Wartość zobowiązań wyniosła 860 mld zł, o 5% więcej niż w przed rokiem. Dynamika zadłużenia okazała się mniejsza niż wzrost wartości aktywów. Przełożyło się to na wzrost różnicy między tymi kwotami. Wartość aktywów netto gospodarstw domowych powiększyła się o 190 mld zł, czyli 11% w 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego.

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii Covid-19

Po załamaniu sprzedaży w 2020 r. kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. W 2021 r. cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty prawie 30 mld zł.

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. Ten największy segment, który okazał się najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 r., w 2021 roku osiągnął 25,3% wzrostu wartości, do poziomu 20,5 mld zł. To także jedyny segment, na którym wartość sprzedaży przekroczyła już tę z 2019 r. – o 23,4%. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano ponad 91 tys. nowych samochodów premium i 267 sztuk aut luksusowych.

Branża luksusowa powoli odbudowuje przychody do poziomów sprzed pandemii. Jak na razie tylko segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 r. Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej radzi sobie segment alkoholi. Jego wartość w 2021 r. wyniosła 1,2 mld zł i prawdopodobnie już w 2022 r. osiągnie on wartość sprzedaży sprzed załamania rynku.

W znacznie gorszej sytuacji znajduje się segment luksusowych hoteli i spa, który najboleśniej doświadczył obostrzeń w szczycie pandemii. I choć miniony rok przyniósł wzrost, przed branżą jeszcze długa droga do odrobienia strat. Wszelkie przewidywania o przyszłości obarczone są dozą ryzyka. Jest tak przede wszystkim ze względu na:

 • sytuację na Ukrainie,
 • ogólną sytuację gospodarczą,
 • ewentualną możliwość ponownego wprowadzenia obostrzeń w gospodarce, jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce się pogorszy

– mówi Tomasz Wiśniewski, partner, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 r. powiększył się o 418 mln zł, czyli 16,6% r/r

Tym samym odrobił dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł. Prognozy wskazują, że odbuduje on swoją rekordową wartość z 2019 r. (3,1 mld zł) już w 2023 r. Z kolei wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 r. 493 mln zł i była wyższa o 15% niż w 2020 r. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku sprzedaż luksusowych zegarków niemalże powróciła do poziomu przed wybuchem pandemii. Wyniosła 224 mln zł.

Najmniej optymistyczna jest sytuacja na rynku luksusowych usług hotelarskich i spa. Rynek ten w 2020 r. stracił dwie trzecie swojej wartości. Dlatego 13,1% wzrostu osiągnięte rok później nie jest imponujące. W 2021 r. segment pozostawał przeszło o połowę mniejszy niż przed wybuchem pandemii. Jego wartość wyniosła 576 mln zł.

52% firm z polskiej branży luksusowej ma strategię ESG (ang. Environmental, Social and Governance)

Ponad połowa (58%) badanych firm z branży dóbr luksusowych deklaruje, że przykłada dużą lub bardzo dużą wagę do zagadnień ESG. Blisko jedna trzecia twierdzi, że przykłada do nich umiarkowaną wagę. Co więcej, zdecydowana większość respondentów stwierdza, że zrównoważony charakter dobra luksusowego może zdecydowanie (36%) lub umiarkowanym w stopniu (48%) poprawić jego poziom prestiżu.

Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na uwzględnianie aspektów ESG w działalności firmy? Przedstawiciele branży dóbr luksusowych wskazują głównie na:

 • oczekiwania ze strony klientów,
 • systemowe regulacje formalnoprawne (po 36% wskazań).

Oczekiwania ze strony inwestorów mają kluczowe znaczenie dla co dziesiątej firmy. Więcej, bo 18%, respondentów odczuwa największą presję w tej kwestii ze strony obecnych i przyszłych pracowników. Firmy wyraźnie deklarują więc zainteresowanie kwestiami ESG. Dostrzegają też potencjał zrównoważonego rozwoju w poprawie prestiżu dóbr luksusowych. Mimo to niewiele więcej niż połowa firm biorących udział w badaniu ma opracowaną strategię ESG.

Oczekiwania od marek i produktów luksusowych są zawsze wyższe niż od pozostałych. Obecnie nie mówimy już tylko o oczekiwaniach względem jakości, ale również o kwestiach ekologicznych i społecznych. Klientów tego rynku stać na zapłacenie za „dodatkową wartość”. Firmy mają natomiast większe pole do popisu, będąc trendsetterami w zakresie wysokojakościowych, zrównoważonych rozwiązań. Jeżeli przyjrzymy się wynikom badania, to możemy dostrzec, że dużą i bardzo dużą wagę do zagadnień ESG przykłada 58% firm.

Jednak jeżeli chodzi o motywację, to większość wdraża działania ESG ze względu na presję zewnętrzną. Z tego 36% ze względu na zbliżające się obowiązkowe regulacje. Blisko połowa respondentów nie ma strategii uwzględniającej ESG. Przekłada się to na nieliczne ambitne deklaracje osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. Otoczenie i oczekiwania konsumentów oraz innych interesariuszy szybko się zmieniają. Przewagę zdobędzie ten, kto pierwszy wykorzysta nadarzające się okazje – wskazuje Przemysław Oczyp, partner associate w dziale doradztwa biznesowego/ESG w KPMG w Polsce.

W kwestiach środowiskowych firmy z branży luksusowej przykładają największą wagę do tzw. śladu węglowego

Na niego wskazało 65% uczestników badania. Zaledwie 26% firm działających w segmencie luksusowym zamierza jednak osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2030 r. lub wcześniej. 39% firm nie ma określonej daty. Kolejne 26% firm zadeklarowało, że nie ma takich planów. Z kolei wśród najważniejszych aspektów społecznych uczestnicy badania wskazali:

 • działalność charytatywną,
 • kwestie związane z dbaniem o pracowników – wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz inkluzywność – otwartość w zatrudnieniu.

W przypadku ładu korporacyjnego większość organizacji wskazuje na:

 • obszar przejrzystości podatkowej,
 • kwestie zapewnienia różnorodności w zarządach i radach nadzorczych.

O raporcie

Raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju” jest 12. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro:

 • opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku

lub

 • takie, które ze względu na specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

W raporcie wykorzystano także dane: Credit Suisse, Cenatorium, Euromonitora International, Eurostatu, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i S&P Global Market Intelligence.

Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów. Raport zwiera część pt. „Zrównoważony rozwój na rynku dóbr luksusowych w Polsce”. Przygotowano ją na podstawie badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce i firmę badawczą Norstat metodami CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviewing) i CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) w styczniu i lutym 2022 r. Przebadanych zostało 31 przedstawicieli firm odpowiedzialnych za marketing w podmiotach działających na rynku dóbr luksusowych w Polsce.

Uczestnikami badania byli przede wszystkim menedżerowie, dyrektorzy, członkowie oraz prezesi zarządów. Badanie zostało przeprowadzone wśród organizacji reprezentujących 10 segmentów branży dóbr luksusowych:

 • Odzież, obuwie i akcesoria.
 • Biżuteria i zegarki.
 • Kosmetyki i perfumy.
 • Dzieła sztuki.
 • Usługi hotelarskie i spa.
 • Alkohole.
 • Samochody.
 • Nieruchomości.
 • Samoloty.
 • Jachty.

Ponad połowa firm, które wzięły udział w badaniu, osiąga w Polsce przychody przekraczające 100 mln zł rocznie.

 • 2
Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii
 

29 czerwca 2022

 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
29.06.2022

4 na 10 Polaków sięga regularnie po piwo bezalkoholowe – pokazuje badanie SW Research

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat widoczna jest zmiana w strukturze spożywanego piwa. Spada udział piw alkoholowych, a konsekwentnie wzrasta zainteresowanie piwem bezalkoholowym*. Z sondażu SW Research wynika, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni po piwo bezalkoholowe sięgnęło nieco ponad 40% badanych. Dla porównania, piwo alkoholowe piło w tym samym czasie 65% Polaków. Średnie spożycie piwa bezalkoholowego w Polsce wśród osób deklarujących jego spożycie w tym samym okresie wyniosło 2,8 l na osobę.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.06.2022

W Polsce 60 proc. konsumentów ocenia, że podwyżki cen nie do końca odzwierciedlają skalę inflacji. Badanie Deloitte

Po okresie, gdy wojna na Ukrainie budziła poważne obawy dotyczące sfery politycznej czy społecznej, teraz na pierwszy plan wybija się niepewność finansowa. W czerwcowej edycji badania „Global State of the Consumer Tracker” opracowanego przez firmę doradczą Deloitte widać to wyraźnie. Tak deklaruje 63 proc. ankietowanych w Polsce. Z drugiej strony jednak, choć obawy inflacyjne na świecie nadal powoli rosną – odsetek respondentów z Polski zaniepokojonych wzrostem cen spadł o 3 p.p. Jest o 5 p.p. mniejszy niż średnia globalnie.