Reklama firmy Haier Polska uznana za niezgodną z powszechnie przyjętymi zasadami etyki
  • 0
  • 0
24.06.2019

Reklama firmy Haier Polska uznana za niezgodną z powszechnie przyjętymi zasadami etyki

Komisja Etyki Reklamy wydała opinię w sprawie przekazu reklamowego Haier Polska. Firma tłumaczy, że nie jest sygnatariuszem Kodeksu etyki reklamy i nigdy nie zobowiązywała się do jego przestrzegania.

Zaskarżona reklama internetowa była przygotowywana w porozumieniu z producentem litewskiej wody mineralnej Vytautas. Dotyczy lodówek marki Haier. Skarżący argumentował, że zawiera ona wulgaryzmy, erotykę i jest dostępna dla dzieci.

Reklamodawca nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy. Nadesłał pismo, w którym podkreśla, że:

  • Nie jest sygnatariuszem Kodeksu etyki reklamy i nigdy nie zobowiązywał się do jego przestrzegania, a zatem te przepisy nie są dla niego wiążące.
  • Skarżona reklama nie narusza żadnych innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów, praktyk rynkowych ani innych norm moralno-obyczajowych.
  • Doręczona skarga nie precyzuje zarzutów stawianych skarżonej reklamie w sposób umożliwiający merytoryczne odniesienie się do nich i wydanie opinii w sprawie.

Wobec powyższego wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ze względu na jego bezprzedmiotowość. Ponadto firma przekonuje, że wbrew zarzutom komisji przekaz nie był kierowany do dzieci.

Zdaniem zespołu reklama lodówek Haier nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. W opinii KER przekaz zawiera treści seksistowskie, wulgaryzmy, promuje przemoc oraz nagość i narusza dobre obyczaje. Ponadto nie dochowano w nim należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama zawiera treści, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

24 czerwca 2019