Raport na temat gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety
  • 0
  • 0
19.12.2016

Raport na temat gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował opracowanie dotyczące skutków gospodarczych wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety. Raport powstał na zlecenie organizacji reprezentujących branżę komunikacji marketingowej: IAA Polska, IAB, SKM SAR, Rady Reklamy i Konfederacji Lewiatan we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

Autorzy raportu nawiązują do wyników prac i rekomendacji zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, powołanego przez Ministra Zdrowia w czerwcu br.
 
W roboczej wersji podsumowania tych prac zawarta została rekomendacja wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Właśnie ona budzi największe kontrowersje.

Zgadzamy się z opinią, że brak jasnych regulacji w odniesieniu do suplementów diety oraz tzw. wyrobów medycznych tworzy pole do nadinterpretacji oraz nadużyć w sposobie ich reklamowania. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zgłaszane przez niektóre środowiska propozycje wprowadzenia całkowitego zakazu reklamy leków wydawanych bez recepty oraz suplementów diety są skrajnie sprzeczne z gwarantowaną przez polską Konstytucję zasadą swobody działalności gospodarczej oraz niezgodne z obowiązującym prawem unijnym – mówi dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Głęboka analiza obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym i w otoczeniu tej branży oraz prawdopodobnych skutków wprowadzenia w Polsce zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety zmusza do nakreślenia scenariusza na kolejne lata w jednoznacznie ciemnych barwach – ocenia Marcin Peterlik, zastępca dyrektora obszaru badawczego IBnGR.

Możliwe zmiany legislacyjne – oprócz tego, że stwarzałyby problemy prawne – byłyby niekorzystne dla krajowych producentów leków. Negatywnie wpłynęłyby na dochody budżetu państwa, spowodowałyby wzrost cen leków, jeszcze bardziej utrudniłyby działalność branż pokrewnych funkcjonujących na progu rentowności, przede wszystkim aptekarskiej i reklamowej. Poza tym ograniczyłyby możliwości samofinansowania się mediów, w największym stopniu publicznych – dodaje Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Według raportu IBnGR ewentualne wprowadzenie zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety oznaczałoby spadek wartości sprzedaży o 1,6 mld zł (według cenników producentów) w porównaniu do 2015 r.

Przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego odprowadziły w 2015 r. prawie 418 mln zł podatków. Zakładając zatem, że funkcjonowanie w warunkach zakazu reklamy zmniejszyłoby tę kwotę o około 12,9 proc., szacować należy, że wartość odprowadzanych podatków zmniejszyłaby się do kwoty niecałych 364 mln zł, czyli o prawie 54 mln zł. Do tego należy dodać około 12 mln zł, których nie odprowadzi do budżetu branża reklamowa.

Wydatki na reklamę wszystkich produktów farmaceutycznych stanowią obecnie (dane dla pierwszej połowy 2016 r.) 12,3 proc. wszystkich wydatków na reklamę. Jeśli chodzi o rynek reklamy telewizyjnej – udział ten jest jeszcze większy.

Ostrożne szacunki analityków pracujących nad raportem wskazują, że zakaz reklamy leków przyniesie spadek przychodów ze sprzedaży reklamy na poziomie co najmniej 7–8 proc. W mediach publicznych – ze względu profil widowni – będzie on jeszcze większy.

Leki produkowane w Polsce są znacznie tańsze od leków zagranicznych i należą do najtańszych w Unii Europejskiej. Średnia cena opakowania jest około 40–50 proc. niższa niż przeciętnie w UE. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce wytwarza się tańsze odpowiedniki leków produkowanych przez światowe koncerny.

Negatywnym efektem zakazu reklamy, wynikającym z pogorszenia sytuacji krajowych producentów leków i ograniczeniem nakładów na badania, może stać się szybki wzrost importu leków i udziału leków produkowanych poza granicami Polski w rynku krajowym. Zwiększenie udziału leków zagranicznych w sprzedaży musiałoby dla pacjentów oznaczać wzrost cen leków.

Zakaz reklamy leków OTC i suplementów diety pozbawiłby pacjentów informacji na temat dostępnych rodzajów leków oraz ich działania, ale także na temat cen i różnego rodzaju promocji oferowanych przez producentów.

Oznaczałoby to, że pacjenci w wielu wypadkach płaciliby za leki więcej niż obecnie. Nie zdawaliby sobie bowiem sprawy, że mogą taniej nabyć lek substytucyjny o podobnym lub takim samym działaniu. Negatywnie wpłynęłoby to na sytuację finansową pacjentów.

Problem nieetycznych, wprowadzających w błąd reklam suplementów diety jest problemem realnym, podobnie jak nadmiar tych reklam w większości mediów. Co zatem robić?

Pewne rekomendacje znalazły się już w raporcie z prac zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem autorów opracowania IBnGR skutecznie ochronią one interesy konsumentów (przede wszystkim potencjalnych nabywców suplementów diety), nie destabilizując jednocześnie całego rynku farmacji i branż pokrewnych.

Takimi postulatami są m.in.:

  • zakaz używania marek parasolowych dla produktów leczniczych i suplementów diety/wyrobów medycznych,
  • wprowadzenie obowiązkowego komunikatu (ostrzeżenia) w każdej reklamie, informującego o statusie produktu (lek czy suplement),
  • wprowadzenie ograniczeń w możliwości prowadzenia reklamy, analogicznych jak przy reklamie leków (np. zakaz wykorzystywania w reklamie wizerunku osób wykonujących zawód medyczny, naukowców i osób znanych publicznie),
  • wprowadzenie zakazu reklamy leków i suplementów diety w kanałach tematycznych przeznaczonych dla osób poniżej 18. roku życia oraz w innych kanałach pomiędzy programami skierowanymi do widzów w tej kategorii wiekowej; analogiczne ograniczenie wypracowane w porozumieniu samoregulacyjnym dotyczącym tzw. niezdrowej żywności funkcjonuje bez zarzutu,
  • ograniczenie liczby reklam produktów z danej kategorii w jednym bloku reklamowym lub w godzinowym limicie reklam,
  • wprowadzenie zasady odpowiedzialności podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu za materiały reklamowe zlecone do emisji/publikacji.

Raport dostępny jest m.in. na stronie: www.iaa.org.pl.

***
Czytaj również:

19 grudnia 2016

Reklama
Reklama