Postępowanie UOKiK w sprawie Link4
  • 0
  • 1
12.10.2016

Postępowanie UOKiK w sprawie Link4

Praktyka spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń dotycząca przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC może naruszać prawa konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie m.in. po informacjach uzyskanych od rzecznika finansowego.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie, automatycznie przedłuża się ona na kolejny rok.

Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń musi wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, podając m.in. wysokość przyszłorocznej składki.

Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie ma ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki posiadania podwójnego ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych.

Z ustaleń UOKiK i rzecznika finansowego wynika, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń może błędnie interpretować te przepisy. Jeżeli konsument zapłaci składkę proponowaną w otrzymanym od firmy piśmie, a następnie znajdzie korzystniejszą ofertę i zawrze umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, spółka uznaje, że konsument nie może zawartej z nią umowy wypowiedzieć.

Według spółki taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki.

Tymczasem w opinii prezesa urzędu i rzecznika finansowego zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu wypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie ma ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego prezes UOKiK może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. W wydawanych decyzjach prezes urzędu może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

12 października 2016

11 października 2016

Reklama
Reklama