Postawy ekologiczne polskich firm – badanie EkoBarometr SW Research
 • 0
 • 3
7.01.2023

Postawy ekologiczne polskich firm – badanie EkoBarometr SW Research

Postępujący kryzys klimatyczny oraz coraz większa świadomość społeczna w obszarze ekologii zmieniły oczekiwania pracowników i konsumentów wobec przedsiębiorstw. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami, które dotyczą większego zaangażowania w działania proekologiczne, firmy podejmują coraz więcej inicjatyw tego typu. Co jednak motywuje je do bycia eko? Czy w dobie green marketingu jest miejsce na szczere motywacje? W 4. edycji EkoBarometru Agencja SW Research zapytała o to pracowników polskich firm.

Ponad połowa badanych aktywnych zawodowo wskazuje, że ich firma podejmuje pojedyncze działania na rzecz ekologii i dbania o środowisko (58%). Niemal jeden na czterech respondentów ocenia, że w jego pracy nie podejmuje się żadnych działań w tym kierunku. Podejście to widoczne jest przede wszystkim wśród osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 osób).

Postawy ekologiczne są częstsze w największych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 250 pracowników. 23% z nich wskazuje, że ich organizacja wciela w życie wiele różnych działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

Postawy ekologiczne polskich firm – badanie EkoBarometr SW Research

Zdaniem badanych dwiema głównymi motywacjami stojącymi za podejmowaniem przez firmy działań proekologicznych są kwestie:

 • finansowe (oszczędności) – 46%;
 • prawne (konieczność stosowania się do przepisów) – 40%.

Znacznie rzadziej pracownicy wskazują na czystą chęć bycia ekologiczną firmą, wynikającą z jej systemu wartości (26%).

Postawy ekologiczne i ich intencje a wielkość przedsiębiorstw

Mikrofirmy rzadziej wykazują się postawą proekologiczną. Mimo to częściej niż pozostałym towarzyszą im w tych działaniach pobudki czysto ekologiczne, związane z wyznawanymi wartościami. Największe przedsiębiorstwa częściej niż mniejsze firmy kierują się z kolei:

 • możliwością redukcji kosztów;
 • wymogami prawnymi;
 • chęcią dbania o swój wizerunek.

Postawy ekologiczne polskich firm – badanie EkoBarometr SW Research

Kontekst biznesowy pokazuje jednoznacznie, że wypracowanie nawyków proekologicznych jest możliwe. Często wymaga to jednak dodatkowych źródeł motywacji. Dwa najczęstsze źródła to:

 • ekonomia (redukcja kosztów);
 • prawo (konieczność spełnienia określonych norm).

Dotyczy to przede wszystkim biznesów o dużej skali działalności (korporacji, firm powyżej 250 pracowników).

Aktywność firm na rzecz ekologii opiera się przede wszystkim na prostych rozwiązaniach, takich jak:

 • umieszczanie pojemników do segregacji śmieci (49%);
 • korzystanie z energooszczędnych żarówek (40%);
 • umieszczanie roślin na terenie firmy (29%).

Przedsiębiorstwa rzadziej podejmują inicjatywy angażujące w ten proces pracowników, takie jak:

 • zachęcanie ich do korzystania z ekologicznych form przemieszczania się, np. rowerów poprzez zapewnienie dla nich odpowiednich miejsc na terenie firmy czy komunikacji miejskiej (16%);
 • włączania ich w akcje proekologiczne, np. sprzątanie lasu lub sadzenie drzew (14%).

Postawy ekologiczne polskich firm – badanie EkoBarometr SW Research

Pomimo tego, że firmy mają możliwość wprowadzenia stosunkowo tanich i prostych rozwiązań, nadal 10% pracowników wskazuje, że w ich organizacji nie wykonuje się żadnych z tych proekologicznych aktywności.

– Przedsiębiorcy i osoby decyzyjne w firmach mają szereg relatywnie tanich i prostych we wdrożeniu możliwości działań proekologicznych. Wyniki potwierdzają obserwacje – najczęściej instalujemy w biurach kolorowe pojemniki na śmieci i żarówki energooszczędne. Częściej opiekujemy się kwiatami niż drukarkami i kłopotliwą wymianą tonerów. Znane są przypadki firm, które zabroniły przynoszenia plastikowych, jednorazowych butelek PET do biura, organizują akcje sadzenia drzew lub dofinansowują poruszanie się rowerem do pracy – komentuje Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

– Polityka pro-eko w firmach nie wynika tylko z widzimisię działań zarządów, ale jest przede wszystkim odpowiedzią na rosnące oczekiwania pracowników. Postawy proekologiczne firm są istotnymi wartościami, które są oceniane przez przyszłych kandydatów i pracowników – dodaje Wesołowski.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1583 wywiady. Badanie zostało zrealizowane między 13 a 19 października 2022 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

6 stycznia 2023

5 stycznia 2023