Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę
  • 0
  • 1
13.01.2022

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę

PKN Orlen wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos.

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Obecność Saudi Aramco w europejskim sektorze rafineryjno-petrochemicznym i zwiększanie importu ropy naftowej do Polski wpisują się w działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca przez PKN Orlen. Polski koncern zawarł też z Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym.

Z kolei w obszarze detalu PKN Orlen zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry.

Propozycja współpracy przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu firm. Do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których finalnie w procesie negocjacji wyłonionych zostało czterech. Spółka Saudi Aramco została wybrana do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel w zakresie biopaliw.

Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN Orlen, jak i w Grupie Lotos. Zostaną przedstawione Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.

Utrzymanie na jednym rynku dwóch spółek z tym samym właścicielem powodowałby wzrost presji konkurencyjnej. Integracja tych spółek pozwoli na poprawę efektywności działania. Przekładać się to będzie na poprawę wyników finansowych, jak też zwiększy możliwości inwestycyjne w nowych perspektywicznych obszarach. Transakcja przejęcia i nawiązanie współpracy z tak silnymi partnerami da możliwość ekspansji zagranicznej, która przyczyni się do tego, że orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny w całym środkowo-wschodnim regionie Europy – przekonuje Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

Realizacja procesu przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos ma być realną szansą na dywersyfikację dostaw surowców. W przypadku finalizacji procesu przejęcia na bazie podpisanej umowy długoterminowej PKN Orlen zagwarantuje dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Szacuje się, że dostawy po połączeniu koncernu z Grupą Lotos mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen w Polsce, na Litwie oraz w Czechach.

Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał ze współpracy z silnymi globalnymi partnerami, PKN Orlen na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z największych firm petrochemicznych na świecie) będzie rozmawiał o możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysokomarżowy sektor petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane będą projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.

PKN Orlen i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość współpracy w obszarze badań i rozwoju. Ten obszar zajmuje kluczowe miejsce w strategii „Orlen 2030”. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpiła intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów. Między innymi w 2021 r. PKN Orlen uruchomił centrum badawczo-rozwojowe, które realnie wspiera realizację założeń strategicznych.

Realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym ma umożliwić połączonemu koncernowi również ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy Orlen. Dzięki transakcji PKN Orlen ma zyskać 144 stacje paliw na Węgrzech. Przybliży to koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwi ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach jednej transakcji wymiany aktywów PKN Orlen uzyska ponad 7% udział na rynku węgierskim. Będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem liczby stacji. Poszerzy też obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów. Dodatkowo sieć Orlen zasili około 100 stacji pod marką Lotos, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez KE. Część środków pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Łącznie zatem będzie to prawie 400 nowych stacji na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN Orlen planuje dalszą ekspansję. Zgodnie ze strategią do 2030 r. w regionie pod polską marką Orlen ma działać co najmniej 3,5 tys. stacji.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN Orlen jest zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów ma być szansą dla pracowników będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.

Połączenie PKN Orlen z Lotosem oraz PGNiG i wcześniej z Grupą Energa ma być szansą na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie około 78 mld zł. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i to ma być jego największa przewaga. Integracja aktywów ma pozwolić na osiągniecie skali działalności i stabilności finansowej. Te z kolei umożliwią przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w tym politykę klimatyczną UE.

Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony.

  • 1
połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos w decydującej fazie

13 stycznia 2022

12 stycznia 2022

  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
12.01.2022

Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 10 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy lokalnych społeczności. Laureatów poznamy w czerwcu podczas gali finałowej. Nabór wniosków trwa do 10 lutego.