Oświadczenie IAB Polska w sprawie tzw. Ustawy wolnościowej
  • 0
  • 1
8.10.2021

Oświadczenie IAB Polska w sprawie tzw. Ustawy wolnościowej

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wydał oświadczenie w sprawie projektu Ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych, zwanej Ustawą wolnościową. Uważa zapisy projektu za nieprecyzyjne i apeluje o zaniechanie prac nad ustawą.

Oświadczenie
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z dużym niepokojem przyjmuje założenia projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (zwanej Ustawą wolnościową).

Przedmiot Ustawy wolnościowej pokrywa się z przedmiotem projektu Rozporządzenia Unii Europejskiej pt. Akt o usługach cyfrowych (AUC), nad którym trwają prace z udziałem polskiego rządu. W tym kontekście procedowanie obecnie przez Polskę „własnego” aktu prawnego należy uznać za błędne. Przedstawione w założeniach do projektu Ustawy wolnościowej ratio legis tej regulacji (ochrona wolności wypowiedzi) pokrywa się bowiem z jednym z głównych celów w projekcie AUC.

Wskazujemy również, że nieprecyzyjnie określony jest zakres regulacji w projektowanej ustawie oraz istnieje konieczność doprecyzowania definicji serwisu społecznościowego. Rozporządzenie UE wprowadza konkretne rozwiązania chroniące swobodę wypowiedzi, nie ma więc potrzeby ich dublowania w Ustawie wolnościowej.

Należy podkreślić, że z uwagi na „nachodzenie się” zakresu regulacji AUC i Ustawy wolnościowej z chwilą uchwalenia AUC polska Ustawa wolnościowa i tak będzie musiała zostać uchylona.

Alarmujemy również, że brak precyzyjnego określenia w projekcie ustawy rozumienia pojęcia „treści bezprawnych” oraz wprowadzenie bardzo wysokich kar administracyjnych (do 50 milionów złotych) za nieprzestrzeganie zakazu usuwania innych treści może doprowadzić do zwiększenia skali rozpowszechniania w polskim internecie „treści szkodliwych”.

Wątpliwy jest również cel powołania regulatora polskiego Internetu (Rada Wolności Słowa) bez przeprowadzenia jakiejkolwiek wcześniejszej debaty na ten temat, a także z ryzykiem kolizji z innymi regulatorami odpowiadającymi za ochronę praw i wolności w Polsce. Sposób wyboru tego organu niesie również oczywiste ryzyko jego upolitycznienia.

W ocenie IAB Polska projektodawca nie tylko dubluje w Ustawie wolnościowej bliźniacze rozwiązania zawarte w unijnym Akcie o usługach cyfrowych, ale jednocześnie wprowadza zapisy, które będą szkodliwe dla całego rynku internetowego. Uważamy kontynuowanie prac nad Ustawą wolnościową za bezprzedmiotowe i apelujemy o ich zaniechanie.

  • 1
oświadczenie IAB Polska w sprawie tzw. Ustawy wolnościowej

Oświadczenie IAB Polska w sprawie tzw. Ustawy wolnościowej

8 października 2021