Oświadczenie IAB Polska w sprawie propozycji zmian w ustawie o radiofonii i telewizji
  • 0
  • 1
3.08.2021

Oświadczenie IAB Polska w sprawie propozycji zmian w ustawie o radiofonii i telewizji

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wydał oświadczenie w sprawie propozycji zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Wyraża w nim zaniepokojenie.

Oświadczenie IAB Polska
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wyraża zaniepokojenie proponowanymi zmianami w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wyrażonymi w projekcie z dnia 7 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  (druk sejmowy nr 1389). Zwłaszcza tymi odnoszącymi się do zakresu podmiotowego wyrażonego w art. 35.

Projektowane zmiany naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku. Ingerują w sposób istotny w strukturę kapitałową polskiego rynku mediowego i to w dodatku w trybie projektu poselskiego, a zatem z całkowitym pominięciem konsultacji publicznych i samych zainteresowanych. Absolutnie niezrozumiałe jest wprowadzanie rozwiązań zmieniających w istotny sposób warunki koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, które w dodatku będą mieć zastosowanie do podmiotów już prowadzących taką działalność i posiadających ważne koncesje.

Projektodawcy podkreślają w uzasadnieniu projektu, że ma on przeciwdziałać zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. Nie precyzują jednak, w jaki sposób proponowana zmiana miałaby ten cel realizować, a także jakie działania państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymagają tak nagłej ingerencji w struktury polskiego rynku mediowego.

Możliwym skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian jest ryzyko naruszenia pluralizmu i wolności mediów. Zasady te stanowią zabezpieczenie przed szerzeniem się dezinformacji. To z kolei może powodować zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w kontekście działań hybrydowych – o których mowa w uzasadnieniu do projektu, wywołując tym samym skutki zupełnie odwrotne do zamierzonych.

W ocenie IAB Polska projektodawca nie zidentyfikował prawidłowo realnych zagrożeń występujących na rynku medialnym. Zbyt pochopna regulacja przy obecnym brzmieniu projektu może co najwyżej doprowadzić do zablokowania inwestycji w polski rynek telewizyjny.

Wzywamy do wstrzymania prac nad projektem i przeprowadzenia ponownej analizy w dialogu z przedsiębiorcami działającymi na rynku mediowym. Pozwoli to na wypracowanie optymalnych rozwiązań i wykluczenie wskazanych powyżej zagrożeń i naruszeń.

  • 1
IAB Polska zabrało głos w sprawie planowanych zmian CIT w Polskim Ładzie

IAB Polska zabrało głos w sprawie planowanych zmian CIT w Polskim Ładzie

3 sierpnia 2021