Media z najbardziej wiarygodnymi informacjami na temat produktów. Wyniki badania internautów
  • 0
  • 5
13.07.2018

Media z najbardziej wiarygodnymi informacjami na temat produktów. Wyniki badania internautów

Gdzie najlepiej szukać wiarygodnych informacji na temat produktów i usług? Zdaniem internautów – na portalach specjalistycznych, forach dyskusyjnych i portalach ogólnoekonomicznych. Respondenci badania ARC Rynek i Opinia mieli najmniejsze zaufanie do informacji o produktach na portalach plotkarskich, Facebooku i w telewizji publicznej. Najbardziej ufne wobec wszelkich mediów są osoby najmłodsze – do 24. roku życia.

Spośród najpopularniejszych mediów społecznościowych (YouTube, Facebook, Instagram) najbardziej wiarygodne dla respondentów są treści na YouTube. Co piąty respondent ufa treściom produktowym na Facebooku i Instagramie.

Jeśli chodzi o YouTube, na tak dobry wynik ma wpływ opinia osób najmłodszych. Odsetek osób do 24. roku życia ufających temu kanałowi jest niemal dwukrotnie wyższy niż w grupie osób po 35. roku życia.

Radio publiczne jest notowane wyżej niż telewizja publiczna pod względem wiarygodności treści na temat produktów czy usług. Również telewizja prywatna ma wyższą pozycję od telewizji publicznej. Zdecydowanie najmniej wiarygodne ze wszystkich mediów są portale plotkarskie.

Osoby najmłodsze częściej deklarują zaufanie wobec pojawiających się w mediach informacji na temat produktów. W ich wypadku poziom zaufania jest wyższy w stosunku do wielu mediów. Dużo bardziej niż dla innych grup wiekowych są dla nich wiarygodne takie źródła jak  blogi i vlogi, portale wielotematyczne, radio publiczne, kanały na YouTube, prasa drukowana, Facebook i Instagram.

W najmłodszej grupie wiekowej wśród najbardziej godnych zaufania mediów nie ma ani telewizji publicznej, ani komercyjnej. Nie pojawia się również radio komercyjne, natomiast radio publiczne jest na wysokiej, szóstej pozycji.

Osoby ze starszych grup wiekowych są mniej ufne niż najmłodsi odbiorcy treści. Wśród dziesięciu mediów, którym można zaufać pod kątem rzetelności informacji o usługach i produktach, jest według nich telewizja prywatna, ale nie telewizja publiczna. U osób powyżej 35. roku życia w pierwszej dziesiątce nie pojawia się też Facebook.

Zestawiając odczuwany przez użytkowników poziom wiarygodności informacji w danym medium z częstotliwością korzystania z niego, można wyróżnić 4 grupy:

  • Media, z których korzysta się najczęściej, ale też zamieszczane w nich treści dotyczące produktów i usług budzą wątpliwości. Do tej grupy należą Facebook, Instagram i telewizja publiczna.
  • Media, z których korzysta się najczęściej i prezentowane w nich treści budzą mało wątpliwości. Do tej grupy należą telewizja komercyjna i radio komercyjne.
  • Media, z których korzysta się rzadziej, a publikowane w nich treści nie budzą wątpliwości. W tej grupie znalazły się portale specjalistyczne, portale ogólnoekonomiczne oraz prasa drukowana.
  • Media, z których korzysta się rzadziej, a publikowane w nich treści budzą wiele wątpliwości. W tej grupie jest tylko jeden typ mediów – portale plotkarskie.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online) w okresie od maja do czerwca 2018 roku na próbie polskich internautów w wieku od 15. do 65. roku życia (N=1249).

13 lipca 2018