Lipiec 2022 w Polsce – nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich. W UE jest gorzej
  • 0
  • 3
3.08.2022

Lipiec 2022 w Polsce – nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich. W UE jest gorzej

Po lekkim odbiciu w czerwcu br. lipcowe dane pokazały powrót do spadku wskaźnika nastrojów konsumenckich. Nad Wisłą oznak paniki i gwałtownej zmiany zachowań nabywców wciąż jednak nie widać. Gorzej nastroje konsumenckie wyglądają w całej Unii Europejskiej. Średni wynik jest na najniższym poziomie w historii. Tak wykazał Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK.

Syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich wyniósł w lipcu br. -15,5. Spadł o 2,4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. To niemal identyczny wynik jak w maju br. Może to zaskakiwać w obliczu stale rosnących cen i utrzymującej się niepewnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej w regionie.

Dla porównania, na terenie całej Unii średnia dla barometru wynosi już -27,3. Jest to najniższy wynik w historii badania. Wcześniejszy rekord padł w kwietniu 2020 r. Różnice w postawach nabywców jeszcze mocniej obrazuje fakt, że pół roku temu przeciętne nastroje unijne utrzymywały się na zdecydowanie wyższym poziomie niż nad Wisłą.

Lipiec 2022 w Polsce – nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich. W UE jest gorzej

Spadają jednak wszystkie kluczowe składniki Barometru GfK w Polsce

Z tego najbardziej spada ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz kondycji ekonomicznej kraju.

Lipcowy pomiar wykonywany był równolegle do momentu ogłoszenia ostatniej podwyżki stóp procentowych. W opinii ekspertów była ona niewystarczająca. Wpłynęło to na znaczące osłabienie kursu złotego, przede wszystkim względem dolara. To z kolei istotnie odbiło się w negatywnej ocenie obecnej sytuacji. Dotyczy to zarówno domowych budżetów, jak i kondycji całej gospodarki – mówi Barbara Lewicka, senior director GfK w Polsce.

Dodaje jednak, że na szczęście nie załamało to prognoz konsumentów względem przyszłości. – Wielu badanych wciąż ma nadzieję, że podwyżki stóp procentowych wreszcie przyniosą pożądany efekt, jeśli chodzi o obniżenie inflacji. Spodziewają się, że w gospodarce pojawi się względna stabilizacja. Połowa roku dla wielu sektorów to także okres podwyżek wynagrodzeń. Z pewnością łagodzą one negatywne nastroje. To także nie pozostaje bez wpływu na całościowe wyniki barometru – podkreśla.

W lipcu br. ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych

Najniższy wskaźnik (-30,4) odnotowano w grupie osób pomiędzy 50. a 59. rokiem życia. Znacznie różnił się on względem pozostałych i rekordowo spadł w relacji miesiąc do miesiąca. Najwyższy wynik dotyczy z kolei grupy 15–22 lata i wynosi 4,7. To jedyna grupa, w której utrzymał on wartość dodatnią. Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK niezmiennie wraz ze wzrostem wieku wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

W przypadku podziału na płeć w lipcu doszło do wyrównania wyników kobiet i mężczyzn

Oznacza to duże pogorszenie nastrojów wśród panów. W poprzednich miesiącach to wśród kobiet notowano zazwyczaj wyraźnie gorsze statystyki w tym aspekcie.

Większe dysproporcje można zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia. W lipcu br. najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem wyższym (-22,3). Dla porównania, wśród osób z wykształceniem podstawowym wskaźnik osiągnął poziom -4,4.

Gorsze nastroje to także domena osób przebywających w związku małżeńskim (-20,3). Jest to wynik o 16 punktów niższym niż w przypadku osób o wolnym statusie związku.

W lipcu 2022 kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

Lipiec 2022 w Polsce – nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano między 8 a 13 lipca 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych, odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100. Jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

  • 1
Nieznaczny spadek nastrojów

Nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich w lipcu w Polsce

 

2 sierpnia 2022

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
2.08.2022

Streaming najbardziej inkluzywną formą nadawania programów na platformach medialnych według respondentów LGBTQ+ w badaniu Nielsena

Firma Nielsen opublikowała raport „W poszukiwaniu autentyczności: jak międzynarodowa społeczność LGBTQ+ postrzega media”. Wynika z niego, że respondenci społeczności uznają streaming za najbardziej inkluzywną formę nadawania dla ich grupy na tle innych platform medialnych. Średnio 69% wszystkich odbiorców LGBTQ+ twierdzi, że dostrzega wysiłki mające na celu poprawę inkluzywności w mediach. Jednak 27% uważa, że poziom inkluzywności się nie zmienił, a niewielki odsetek jest zdania, że uległ on ograniczeniu w ostatnich latach.