Internet Rzeczy będzie rewolucjonizować rzeczywistość biznesową w perspektywie najbliższych 3 lat – badanie KPMG International
  • 0
  • 0
14.06.2018

Internet Rzeczy będzie rewolucjonizować rzeczywistość biznesową w perspektywie najbliższych 3 lat – badanie KPMG International

W perspektywie najbliższych trzech lat Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja będą głównymi nośnikami cyfrowych zmian w gospodarce i transformacji społecznej – wynika z raportu KPMG International „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors outpace the competition”. Cyfrowi agregatorzy, którzy skutecznie świadczą cyfrowe usługi na masowym rynku, odegrają znaczącą rolę w budowaniu nowego porządku w biznesie.

W badaniu KPMG udział wzięło 767 członków zarządów spółek z branży nowoczesnych technologii. Firmy te działają na najbardziej rozwiniętych rynkach. Respondenci wyrazili opinie na temat głównych trendów zmian w biznesie w wyniku rozwoju technologii cyfrowych w perspektywie najbliższych trzech lat.

Zdaniem 17% uczestników badania Internet Rzeczy (IoT) będzie obszarem technologicznym, który odegra największą rolę w zmianie sposobu prowadzenia biznesu oraz przemianie życia społecznego w ciągu następnych trzech lat. Zgodnie z rynkowymi prognozami w 2021 r. wydatki na rozwiązania bazujące na IoT mogą wynieść 1,2 bln dol. Ankietowani wskazali, że bardzo duży wpływ na firmy i społeczeństwo będą miały rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (13% wskazań) i robotyce, którą wskazała co dziesiąta osoba biorącą udział w badaniu.

Blisko jedna trzecia menedżerów (30%) zatrudnionych w firmach technologicznych wyraziła opinię, że blockchain zmieni sposób działania ich firm. Przede wszystkim w obszarach bazujących na rozwiązaniach IoT, cyberbezpieczeństwa oraz platform handlowych.

Wdrażana obecnie idea przemysłu 4.0 bazuje na wykorzystaniu Internetu Rzeczy do monitorowania i inteligentnego sterowania procesami produkcyjnymi. Nie należy się więc dziwić, że ta technologia będzie miała kluczowe znaczenie w procesie zmian w przemyśle w najbliższych latach. Roboty z kolei wspomagają pracę człowieka w realizacji coraz większej liczby powtarzalnych czynności, zapewniając oszczędności kosztowe przy jednoczesnej poprawie wydajności i jakości wykonywanej pracy. Natomiast sztuczna inteligencja w połączeniu z analityką danych umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązywanie bardzo złożonych problemów, stosując mechanizmy uczenia, które do tej pory były wykorzystywane wyłącznie przez żywe organizmy – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Cyfrowi agregatorzy burzą stary porządek w biznesie
Kto ma największy wpływ na konieczność zmiany tradycyjnych modeli biznesowych i dostosowania się do nowych reguł? Zdaniem zarządzających w firmach technologicznych są to tzw. cyfrowi agregatorzy, którzy świadczą usługi na masową skalę. Alibaba, Facebook, Airbnb, Amazon oraz Google są uznawane za czołowych przedstawicieli tego typu organizacji.

Firmy te specjalizują się w obsłudze cyfrowych klientów. Mają przewagę technologiczną dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych. Korzystają z chmur obliczeniowych, płatności cyfrowych, analityki danych czy sztucznej inteligencji. Dodatkowo dysponują kapitałem, który mogą przeznaczyć na rozwój i inwestycje związane z wejściem w nowe obszary biznesowe. Prezesi spółek technologicznych prognozują, że największe zmiany w najbliższych trzech latach będą miały miejsce w:

  • sektorze mediów (18% wskazań),
  • transporcie i przemyśle samochodowym (16%),
  • handlu detalicznym (11%).

Regulacje barierą dla szybkiego rozwoju i wdrażania innowacji
Blisko co piąty ankietowany uznał, że obowiązujące regulacje branżowe lub chroniące konsumentów są głównym ograniczeniem dla szybszego rozwoju innowacji. Inne przeszkody zidentyfikowane przez respondentów badania KPMG to niewystarczająca dostępność specjalistów (22% wskazań), a także brak standardów technicznych oraz ograniczenia istniejących systemów cyfrowych (21%).

Zdaniem 22% członków zarządów firm technologicznych ograniczone możliwości adaptacji nowych rozwiązań przez człowieka są główną barierą wdrażania innowacji. Innymi przeszkodami są dostęp do kapitału oraz wyzwania związanie z cyberbezpieczeństwem.

Zaufanie staje się decydującym czynnikiem sukcesu biznesowego w cyfrowym świecie. Nowe regulacje, takie jak RODO, to na pewno bardzo dobry ruch w kierunku ochrony cyfrowych konsumentów. Chodzi jednak nie tylko o to, żeby zbierane dane o nas nie zostały wykorzystane wbrew naszym interesom. Istotne jest również, żeby np. systemy sztucznej inteligencji zachowały pełną neutralność, unikając w ten sposób dyskryminacji – zauważa dr Jerzy Kalinowski.

Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.kpmg.pl.

O raporcie
Raport KPMG International nosi tytuł „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors outpace the competition”. Badanie objęło 767 członków zarządów firm działających w branży technologicznej. Reprezentowały one 15 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

Respondentami byli przedstawiciele dużych (33%), średnich (29%) i małych firm (28%), które dopiero rozpoczynają działalność technologiczną. Badanie było prowadzone w okresie od listopada do grudnia 2017 r.

14 czerwca 2018