Firmy wciąż niewystarczająco dbają o różnorodność płci – raport Deloitte
 • 0
 • 0
14.07.2017

Firmy wciąż niewystarczająco dbają o różnorodność płci – raport Deloitte

Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm. Jest tak pomimo stałych wysiłków zmierzających ku zwiększeniu różnorodności płciowej w najważniejszych organach spółek. Z 5. edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective” firmy Deloitte wynika, że kobiety globalnie zajmują 15 proc. miejsc w zarządach. To o 3 p.p. więcej niż dwa lata wcześniej.

W Polsce kobiety mają 15,2 proc. udziału w radach nadzorczych. Stoją na czele 6,3 proc. zarządów firm spośród ponad 480 spółek giełdowych z rynku głównego. Tymczasem obecność kobiety na stanowisku prezesa lub dyrektora generalnego wpływa znacząco na wzrost liczby kobiet zasiadających w zarządzie danej firmy.

Analiza Deloitte objęła 64 kraje. Wynika z niej, że odsetek kobiet – członkiń zarządów na całym świecie wynosi 15 proc. W europejskich spółkach to 22,6 proc.

Najlepszy wynik osiągnęły norweskie firmy. W ich zarządach kobiety zajmują 42 proc. miejsc. Spośród krajów Unii Europejskiej w dziesięciu kobiety stanowią średnio co najmniej 25 proc. członków zarządu. Są to: Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Łotwa, Holandia, Finlandia, Szwecja oraz Wielka Brytania (stan na kwiecień 2016 r.).

Dla porównania: w USA średni odsetek kobiet w zarządach wynosi 14,2 proc. Najsłabiej pod tym względem wypadły firmy południowoamerykańskie i azjatyckie. Kobiety stanowią w nich odpowiednio 7,2 proc. i 7,8 proc. członków zarządu.

Analiza prowadzona była w podziale na poszczególne branże. Najwięcej kobiet zasiada w zarządach europejskich firm reprezentujących sektor:

 • dóbr konsumenckich (25 proc.),
 • finansowy (24 proc.),
 • medyczny i farmaceutyczny (23 proc.).

W Polsce kobiety zajmują 15,2 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek giełdowych z rynku głównego. W tych notowanych w WIG 20 – 19 proc.

W fotelu przewodniczącego rady nadzorczej kobiety zasiadają w 7,8 proc. analizowanych firm. Odsetek kobiet na stanowisku prezesa zarządu firm giełdowych w Polsce wynosi 6,3 proc.

Rady nadzorcze polskich spółek publicznych nie wypadają najlepiej, jeśli chodzi o zapewnienie różnorodności ze względu na płeć. Tylko jedna czwarta z nich wdrożyła politykę różnorodności odnoszącą się do składu zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych stanowisk w firmie.

Co prawda obliguje je do tego Kodeks dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przyjęty w 2016 r., jednak, jak to zwykle bywa w takich wypadkach, spółki mogą wyłączyć ze stosowania wybrane zapisy, pod warunkiem że poinformują o swojej decyzji inwestorów i opinię publiczną. Jednocześnie dopóki nie są zobligowane do określonych kwot czy parytetów, uznają tę rekomendację za spełnioną, nawet jeśli niewielki procent w radzie nadzorczej stanowią kobiety – mówi Dorota Snarska-Kuman, partner w sektorze instytucji finansowych, lider programu rozwoju rad nadzorczych w Deloitte.

Firmy muszą funkcjonować w środowisku ciągłych zmian technologicznych i społecznych, skutkujących transformacją wizji pracy w przyszłości. W związku z tym rola kierownictwa będzie niezwykle ważna.

W tym zakresie decydującą rolę odegra różnorodność – zarówno w podejściu do myślenia, jak i do ludzi. Zadaniem kierownictwa firmy będzie zaś zapewnienie świeżego spojrzenia na każde pojawiające się wyzwanie – przekonują autorzy badania.

Dzięki kobietom, które znalazły się w organach zarządzających spółek, organizacje budują kapitał społeczny, czyli kompetencje, wiedzę i doświadczenie. To z kolei buduje innowacyjność biznesu. Kobiety w zarządach gwarantują wymierne korzyści firmom, poprawiając ich konkurencyjność. Różnorodność na poziomie zarządów i rad nadzorczych wynika z racjonalności biznesowej. Firmy to robią po to, aby wygrywać na rynku i motywować właściwie swoich pracowników, a nie dlatego, że tak wypada – mówi Iwona Georgijew, partner w Deloitte, liderka Klubu SheXO.

Jak się okazuje, firmy, w których kobiety zajmują stanowisko dyrektora generalnego, mają prawie 2 razy więcej kobiet w zarządzie niż firmy kierowane przez mężczyzn (odpowiednio 28,8 proc. i 14,5 proc.). Wskaźniki dla Europy wynoszą odpowiednio 33 proc. i 24,3 proc.

Prawie takie same statystyki dotyczą kobiet – prezesów firm i liczby żeńskich członków w ich zarządach w porównaniu do firm, w których funkcję prezesa piastuje mężczyzna (odpowiednio 28,5 proc. i 15,5 proc.). W Europie jest to odpowiednio 34,5 proc. i 23,8 proc. W perspektywie globalnej kobiety zajmują 4 proc. stanowisk dyrektorów generalnych i prezesów zarządu.

Raport w języku angielskim można pobrać ze strony www.deloitte.com.

O raporcie
Dane zebrała firma MSCI ESG Research na zlecenie Deloitte Global. Dotyczą one różnorodności płciowej w zarządach firm z 44 krajów i odzwierciedlają stan na dzień 15 grudnia 2016 r.

Przeanalizowano poziom reprezentacji kobiet w strukturach kierownictwa firm z podziałem na 6 głównych sektorów gospodarki:

 1. usługi finansowe,
 2. usługi konsumenckie,
 3. technologie, media i telekomunikacja,
 4. produkcja,
 5. nauki ścisłe i opieka zdrowotna,
 6. energia i zasoby.

Aby uzupełnić te dane, Deloitte Global zebrał informacje na temat inicjatyw promujących różnorodność płciową w zarządach firm, np. diversity quotas. Zebrano i przeanalizowano dane statystyczne i inne dane liczbowe dotyczące tego zagadnienia z dwudziestu dodatkowych krajów.

W publikacji uwzględniono łącznie 64 kraje. Celem było oddanie starań firm o zwiększenie różnorodności płciowej w zarządach.

14 lipca 2017