Dwaj praktycy public relations apelują do środowiska profesjonalistów PR o przyjęcie jednolitego kodeksu etycznego
 • 0
 • 1
25.04.2019

Dwaj praktycy public relations apelują do środowiska profesjonalistów PR o przyjęcie jednolitego kodeksu etycznego

Piotr Czarnowski, prezes First PR i Grzegorz Szczepański, prezes Związku Firm Public Relations oraz szef agencji Hill+Knowlton Strategies Poland, opublikowali list otwarty do branżowych organizacji PR oraz całego środowiska specjalistów public relations. Zachęcają do przyjęcia jednolitego kodeksu etyki PR.

Autorzy apelu, obecni w polskiej branży PR od ponad 25 lat, proponują jedenastopunktowy kodeks etyki public relations. Ich zdaniem w prosty i bezpośredni sposób zaspokaja on bieżącą potrzebę stworzenia norm etycznych uniwersalnych dla wszystkich grup zawodowych związanych z praktyką public relations.

Propozycja autorów ma wyjść naprzeciw dyskusjom toczącym się od wielu miesięcy w środowisku. Ma przyczynić się także do zwiększenia transparentności branży i dalszego jej rozwoju.

List otwarty do branży PR w sprawie przyjęcia jednolitego kodeksu etyki:

Z wieloletnich dyskusji na temat etyki w PR jasno wynika, że konieczne jest przyjęcie i wdrożenie kodeksu wyznaczającego uniwersalne normy etyczne dla naszej branży. Dotychczasowe próby nie zakończyły się propozycją rozsądnego usprawnienia żadnego z istniejących kodeksów ani stworzenia nowych norm. Uważamy, że w obliczu fundamentalnych zmian, jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku public relations i mediów, jest to konieczne.

Postanowiliśmy zatem zrobić pierwszy krok. Wykorzystując nasze długoletnie doświadczenie w prowadzeniu agencji, kierowaniu działami PR w korporacjach i w pracy w branżowych organizacjach – PSPR, ZFPR, Radzie Etyki PR – stworzyliśmy propozycję polskiego Kodeksu etyki PR.

Uwzględnia on wszystko to, co w naszej opinii jest najważniejsze dla zachowania integralności naszego zawodu. Inspirowaliśmy się najlepszymi praktykami międzynarodowymi i uzupełniliśmy treść kodeksu o odniesienia do reguł funkcjonowania dzisiejszego rynku PR i mediów. Uznaliśmy, że dokument powinien być tak krótki, jak to tylko możliwe, sformułowany w sposób jednoznaczny i nie pozostawiać żadnych wątpliwości ani możliwości sprzecznych ze sobą interpretacji. Chcieliśmy, żeby był czytelny dla każdego. Jednym słowem, żeby kodeks był praktyczny.

Wierzymy, że branża PR w Polsce jest już na tyle dojrzała, żeby przedyskutować i przyjąć jeden wspólny dokument, który byłby uznawany i stosowany zarówno przez organizacje branżowe, niezrzeszone agencje public relations, jak i działy PR w firmach i organizacjach publicznych oraz indywidualnych specjalistów PR.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja przyczyni się do zwiększenia transparentności branży i dalszego jej rozwoju. Apelujemy do wszystkich organizacji i grup zawodowych o przyjęcie wspólnego, jednolitego kodeksu etyki całej branży, a wszystkich profesjonalistów PR prosimy o poparcie tej inicjatywy.

Piotr Czarnowski i Grzegorz Szczepański

Kodeks etyki public relations:

Specjaliści public relations, świadomi wysokich wymagań etycznych do wykonywania tego zawodu, przyjmują ten kodeks i deklarują, że będą postępować zgodnie z jego postanowieniami w celu wykonywania swej pracy na najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym oraz kreowania jak najlepszej reputacji zawodu public relations.

 1. Public relations komunikuje tylko prawdziwe informacje. Specjalista PR jest zobowiązany rozpowszechniać informacje, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem są prawdziwe, ścisłe i nie wprowadzają w błąd odbiorcy. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności informacji, obowiązkiem specjalisty PR jest ich zweryfikowanie.
 2. W celu dochowania szczególnej staranności, rzetelności i uczciwości specjalista public relations jest zobowiązany relacjonować fakty w ich właściwym kontekście, bez zniekształceń i manipulacji.
 3. Public relations nie może w żadnym przypadku służyć dezinformacji. W przypadku powzięcia informacji o nieświadomej bądź niezawinionej dezinformacji obowiązkiem specjalisty PR jest niezwłoczne skorygowanie błędnej informacji i podanie jej do wiadomości wszystkich, których dezinformacja mogła dotyczyć.
 4. Media są immanentnym elementem ekosystemu public relations, a dziennikarze nieodłącznym partnerem specjalistów PR w profesjonalnym wykonywaniu ich zawodu. Obowiązkiem agencji i zespołów PR firm i instytucji jest respektowanie zasad, według których media kształtują swą współpracę z podmiotami public relations, a specjaliści PR zobowiązani są do respektowania niezależności dziennikarskiej i swobody interpretacji treści przekazywanych przez nich dziennikarzom.
 5. Specjalista public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba że zainteresowane strony po przedstawieniu im wszystkich faktów wyrażą na to zgodę.
 6. Specjalista public relations jest zobowiązany do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów i współpracowników, a także do respektowania dóbr osobistych adresatów swoich działań.
 7. Specjalista public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnicy aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców. Nie może też podejmować działań wymagających ujawnienia poufnych treści, których jest dysponentem, chyba że osoby, których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły, wyrażą na to zgodę lub gdy wymagają tego przepisy prawa.
 8. Specjalista public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do korumpowania środków masowego przekazu. Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do publikacji i wykorzystania bez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom.
 9. Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, agencja PR lub zespół PR firmy lub instytucji ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego zgodnie z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalności reklamowej i sponsoringu oraz w zgodzie z dostępnymi publicznie informacjami na temat zasad współpracy z poszczególnymi mediami.
 10. Agencja public relations lub zespół PR firmy bądź instytucji nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałaby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak media, instytucje publiczne itp.
 11. Specjaliści PR nie mogą nieuczciwie konkurować z innym specjalistami public relations oraz organizacjami, które reprezentują, i szkodzić ich reputacji.

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.kodekspr.pl.

 • 1

25 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019