Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 – gdzie jesteśmy? Wyniki raportu „Digital Maturity by Deloitte Digital”
  • 0
  • 0
7.08.2019

Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 – gdzie jesteśmy? Wyniki raportu „Digital Maturity by Deloitte Digital”

Wyniki tegorocznego badania „Digital Maturity by Deloitte Digital” wskazują, że cyfrowe środowisko biznesowe różni się zasadniczo od tradycyjnego. Owe rozbieżności często można wyjaśnić podejściem, jakie dana firma przejawia do innowacji.

Przez 5 ostatnich lat firmy MIT Sloan Management Review oraz Deloitte Digital badały temat, jakim jest dojrzałość cyfrowa. Koncentrowały się raczej na organizacyjnych, a nie na aspektach technologicznych w tym obszarze zmian.

Badano firmy znajdujące się w początkowym, zaawansowanym i dojrzałym stadium transformacji cyfrowej. Zidentyfikowano rosnącą liczbę symptomów, które świadczą o coraz większych różnicach pomiędzy organizacjami bardziej i mniej zaawansowanymi w tym procesie.

Tegoroczne badanie ujawniło, że rozbieżności te często można wyjaśnić podejściem danej firmy do innowacji. Dojrzałe cyfrowo organizacje są nie tylko bardziej innowacyjne. Wdrażają też innowacje w zupełnie inny sposób.

Ich innowacyjność wynika w dużej mierze ze:

  • stymulowanej cyfrowymi ekosystemami współpracy z zewnętrznymi interesariuszami,
  • współpracy wewnętrznej prowadzonej w ramach interdyscyplinarnych zespołów.

Zarówno zewnętrzne ekosystemy, jak i zespoły interdyscyplinarne zwiększają poziom elastyczności organizacyjnej. Ta wyższa elastyczność wiąże się jednak z pewnym ryzykiem: rozwiązania regulacyjne mogą nie nadążać za tempem wprowadzania innowacji w firmie. W takim wypadku niezwykle ważne jest, by organizacje miały odpowiednio ugruntowane rozwiązania dotyczące etyki działalności cyfrowej.

W przedsiębiorstwach z Europy innowacje cyfrowe znacząco zwiększyły obawy związane z prywatnością. Deklaruje tak 72% respondentów z tego kontynentu. Jedna trzecia zgadza się natomiast, że ich liderzy poświęcają wystarczająco dużo czasu na zastanawianie się nad wpływem cyfrowej inicjatywy ich organizacji na społeczeństwo.

To pokazuje, że w Europie nacisk na etykę cyfrową nie jest wystarczający. Tymczasem kwestie etyki właśnie stają się coraz istotniejsze. Firmy coraz częściej bowiem ponoszą odpowiedzialność nie tylko za działania swoje i swoich pracowników, ale także za działania tych, z którymi prowadzą interesy – mówi Jan Michalski, partner, Deloitte Digital CE leader.

W raporcie „Digital Maturity by Deloitte Digital” przedstawiono następujące ustalenia:

  • Firmy dojrzałe cyfrowo wprowadzają innowacje znacznie szybciej niż te mniej zaawansowane w tym względzie. 81% respondentów z tych firm uważa innowacyjność za siłę ich organizacji. Taką samą opinię prezentuje 10% ankietowanych z firm na wcześniejszym etapie procesu cyfryzacji. Firmy dojrzałe inwestują więcej w innowacje i nieustannie dążą do wprowadzania cyfrowych usprawnień. Robią to w sposób, który jest obcy firmom mniej dojrzałym. Warto pamiętać, że to właśnie dojrzałe cyfrowo firmy są źródłem innowacji – nie powstają one jedynie w zakamarkach laboratoriów oraz działów badań i rozwoju. Dojrzałe cyfrowo firmy zdecydowanie częściej stanowią element cyfrowych ekosystemów. Ich pracownicy zaś są często przypisani do interdyscyplinarnych zespołów.
  • Pracownicy dojrzałych cyfrowo organizacji mają więcej swobody we wprowadzaniu do swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – bez względu na to, czym się zajmują. Liczba respondentów deklarujących, że ich organizacje zapewniają im zasoby niezbędne do tego, by wprowadzać innowacyjne rozwiązania, jest niemal pięciokrotnie wyższa w firmach dojrzałych niż w tych, które znajdują się na wczesnym etapie rewolucji cyfrowej. Tegoroczne badanie wykazało także silną zależność pomiędzy tempem wprowadzania innowacji cyfrowych a przekonaniem pracowników, że organizacja stanie się w przyszłości silniejsza dzięki nowym trendom cyfrowym.
  • Firmy, które cechuje dojrzałość cyfrowa, znacznie częściej niż ich mniej dojrzali odpowiednicy współpracują z partnerami zewnętrznymi. 80% respondentów z takich firm twierdzi, że ich organizacje utrzymują relacje z innymi firmami, stymulując tym samym innowacje cyfrowe. Podobną opinię wyraża jedna trzecia firm będących na początkowym etapie procesu. Charakter tej współpracy również różni się w zależności od poziomu dojrzałości. Organizacje dojrzałe cyfrowo zwykle zawiązują sojusze oparte na mniej formalnych i mniej kontrolowanych relacjach. Polegają one raczej na obopólnych korzyściach wynikających ze wzajemnych relacji niż na szczegółowych kontraktach. Formalne relacje partnerskie nadal mogą odgrywać ważną rolę we współpracy. Często stanowią element większych ekosystemów biznesowych.
  • Kolejnym ważnym źródłem cyfrowych innowacji są zespoły interdyscyplinarne. Firmy wprowadzające rozwiązania cyfrowe nie tylko częściej korzystają z zespołów interdyscyplinarnych. Tego rodzaju zespoły działają też zupełnie inaczej w strukturach bardziej dojrzałych organizacji. Cieszą się one większą autonomią, zaś ich pracownicy są częściej oceniani jako zespół. Członkowie tych zespołów dużo częściej twierdzą również, że wykonując swoją interdyscyplinarną pracę, cieszą się wsparciem wyższej kadry zarządzającej. W bardziej zaawansowanych firmach nacisk, jaki kładzie się w procesie organizacji zespołów interdyscyplinarnych, przesuwa się z projektów ku produktom.
  • Firmy dojrzałe cyfrowo są bardziej elastyczne i innowacyjne. W związku z tym wymagają jednak bardziej szczegółowego zarządzania. Organizacje potrzebują zasad. Pełnią one funkcję ram ograniczających zwiększoną autonomiczność, która wynika z szerszej sieci kontaktów. Firmy, których dojrzałość cyfrowa jest wyższa, częściej mają jasno określone zasady etyczne dotyczące ich działalności cyfrowej. Same zasady jednak nie wystarczą. 35% respondentów z firm o wszystkich poziomach zaawansowania cyfrowego twierdzi, że ich organizacja mówi wystarczająco dużo o społecznych i etycznych skutkach działalności cyfrowej.
  • Badani zostali poproszeni o prognozę, czy ich firma zyska, czy straci w przyszłości. Respondenci z firm dojrzałych i niedojrzałych cyfrowo udzielali bardzo różniących się odpowiedzi. Pierwsi uważają, że ich organizacje są w stanie dostosować się do zmian spowodowanych cyfrową rewolucją i zwiększyć możliwości. Drudzy postrzegają zmiany cyfrowe jako wynik działania sił rynkowych, których ich firmy nie potrafią kontrolować.

O badaniu
Badanie MIT Sloan Management Review oraz 5. doroczne badanie działalności cyfrowej przeprowadzone przez Deloitte Digital opierają się na ogólnoświatowej ankiecie. Ankietę zrealizowano wśród ponad 4800 menedżerów, dyrektorów i analityków. Oprócz niej przeprowadzono 14 wywiadów z przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej i liderami opinii.

7 sierpnia 2019

6 sierpnia 2019