Czerwcowa poprawa nastrojów konsumentów w badaniu Barometr nastrojów konsumenckich GfK
  • 0
  • 1
30.06.2020

Czerwcowa poprawa nastrojów konsumentów w badaniu Barometr nastrojów konsumenckich GfK

Otwieranie gospodarki i stopniowy powrót społeczeństwa do codziennej rutyny wpłynęły w czerwcu na zdecydowaną poprawę nastrojów, choć nadal jeszcze daleko do poziomu optymizmu sprzed pandemii. Mniej pesymistycznie patrzymy w przyszłość. Istotnie poprawiają się oceny przyszłej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – pokazuje Barometr nastrojów konsumenckich GfK.

Barometr nastrojów konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w czerwcu -15,2 i był wyższy o 8 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W czerwcu składowe barometru kształtowały się następująco:

  • spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – o 1,9 p.p., z poziomu -11,6 do -13,5,
  • istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – o 11,7 p.p., z poziomu -23,9 do -12,2,
  • istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – o 20,8 p.p., z poziomu -54,6 do -33,8,
  • wzrosła skłonność do zakupów – o 1,6 p.p., z poziomu -2,8 do -1,2.

Kwietniowe historyczne załamanie nastrojów konsumenckich było wyrazem społecznego szoku, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społeczno-gospodarczym. Jego skala wynikała w głównej mierze z zaskoczenia i braku narzędzi do realnej oceny sytuacji, mniej z racjonalnej ewaluacji okoliczności i potencjalnych konsekwencji. Odczyty notowań indeksu nastrojów konsumenckich w maju i czerwcu prowadzą do wniosku, że poszczególne składowe indeksu ulegają stopniowej kalibracji. Oceny respondentów są w mniejszym stopniu zasilane emocjami, a w coraz większym pragmatycznymi przesłankami.

Z jednej strony nadal spadają oceny bieżącej sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy (negatywna dynamika maleje, w maju spadek o 9,7 p.p., w czerwcu o kolejne 1,9 p.p.). Jednak zdecydowanie lepiej zaczynamy postrzegać przyszłość – zarówno własnego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki – w 12-miesięcznej perspektywie. W okresie maj – czerwiec obie składowe indeksu ilustrujące te oceny odrobiły odpowiednio po 23,7 oraz 36,5 p.p. Rozbudowane państwowe i unijne wsparcie w postaci stymulujących pakietów bodźców ekonomicznych są czynnikami przyczyniającymi się do hamowania negatywnych zjawisk wywołanych pandemią oraz skłonności do formułowania ujemnych ocen.

Pomimo dostrzegalnego światełka w tunelu należy podkreślić, że w krótkookresowej ocenie sytuacja nadal jest krucha i niepewna. Negatywne konsekwencje otwarcia się społeczeństw i rynków (co za tym idzie – większej ekspozycji ludzi na wirusa) oraz wyraźnie liczny odsetek respondentów przekonanych o możliwej drugiej fali zachorowań mogą skierować odsetki zakażonych oraz odczyty nastrojów konsumenckich znowu w niepożądanym kierunku. Jednocześnie mogą skutecznie zahamować mozolnie odbudowywany popyt konsumencki.

O badaniu
Badanie zrealizowano między 8 a 13 czerwca metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie N=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych, który odzwierciedla rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, województwo, klasa wielkości miejscowości.

Do fali marcowej włącznie wszystkie poprzednie fale badania realizowano metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej proceduralnie próbie N=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

  • 1
barometr nastrojów konsumenckich GfK

Barometr nastrojów konsumenckich GfK za czerwiec 2020

30 czerwca 2020

29 czerwca 2020