Corporate Sustainability Reporting Directive – firmy, nawet te ze strategią ESG, nie są na nią gotowe
 • 0
 • 1
19.10.2022

Corporate Sustainability Reporting Directive – firmy, nawet te ze strategią ESG, nie są na nią gotowe

Firmy wdrażają strategie ESG, ale nie są gotowe na raportowanie CSRD. To ogólny wniosek z raportu firmy Colliers na temat stanu wdrożenia polityk i czynników pozafinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nieruchomości i inwestycji.

Dyrektywa CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive, już niebawem zastąpi dotychczas obowiązującą (NFRD – Non Financial Reporting Directive). Już sama nazwa pokazuje zmianę podejścia regulatora. To przeniesienie akcentu z określenia „niefinansowe” na „zrównoważone”. Wydaje się zatem jasne, że kwestie związane z ESG są łączone nie tylko z obszarami niefinansowymi, ale mogą mieć i mają olbrzymi wpływ na obszar pieniężny i kondycję spółek – wyjaśnia Andrzej Gutowski, dyrektor ESG w firmie Colliers, która opracowała raport edukacyjny „Twój wpływ ma wpływ”.

CSRD wprowadzi ponad 150 nowych wskaźników (część opisowych, część liczbowych)

Będzie wiązać się z koniecznością audytów raportów ESG przez biegłych rewidentów. W praktyce oznacza to, że firmy będą musiały na bieżąco monitorować i publicznie raportować wymagane wskaźniki. Co istotne, dyrektywa obejmie nie tylko duże spółki giełdowe, które będą zobowiązane do przedłożenia raportu w 2025 r. Dotyczy także wszystkich dużych organizacji (w 2026 r.), a nawet małych i średnich przedsiębiorstw (w 2027).

Tymczasem okazuje się, że wśród ankietowanych dużych firm świadomość potrzeb raportowania jest stosunkowo niska. 38% respondentów reprezentujących organizacje zatrudniające więcej niż 250 pracowników nie zna szczegółów raportowania CSRD, którymi będzie objęta już od 2025 r. Dla wszystkich przebadanych organizacji odsetek wzrasta do prawie 50%.

Na rynku obserwuje się transformację modeli biznesowych na zrównoważone. Impulsem do zmian są m.in. unijne przepisy, które niebawem wejdą w życie. Obejmą one obowiązkiem raportowania około 50 tys. firm z całej Europy.

Raport edukacyjny Colliers „Twój wpływ ma wpływ” pokazuje:

 • w jakim stopniu polskie organizacje wdrażają inicjatywy związane z ESG (Environment, Social, Governance);
 • jak przygotowują się do spełnienia nowych wymogów prawnych.

Kluczowe wnioski z raportu:

 • Firmy poszukują wiedzy i praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju na zewnątrz.
 • Organizacja działań związanych z ESG jest rozproszona lub nieprzypisana do konkretnych zespołów.
 • Świadomość potrzeb raportowania wynikających z zielonych regulacji i dyrektywy CSRD jest niska. Szczególnie w średnich i małych organizacjach.
 • Działania i idące za nimi wskaźniki, które dotyczą zasobów nieruchomościowych i środowiska pracy, są najbardziej popularne i zaawansowane w obszarze environmental.

ESG w praktyce

Połowa organizacji, które wzięły udział w ankiecie Colliers, zadeklarowała że ma opracowaną strategię ESG. Z kolei 25% wskazuje, że planuje przygotowanie jej projektu w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Podczas tworzenia tego dokumentu 57% przedsiębiorstw kieruje się Celami Zrównoważonego Rozwoju sformułowanymi przez ONZ. 40% opiera się na wewnętrznych analizach.

W kontekście definiowania celów i wdrażania strategii ESG duże znaczenie ma jak najszybsze ich zintegrowanie ze strategią biznesową firmy. Nie należy oddzielać ESG od dotychczasowej strategii. Sprawy ładu korporacyjnego, oddziaływania na środowisko czy wpływu społecznego są bowiem tak samo istotne dla biznesu jak produkty, usługi, technologie i klienci – przekonuje Marta Machus-Burek, senior partner, wiceprezes zarządu Colliers odpowiedzialna za doradztwo strategiczne.

Czy przedsiębiorstwa są świadome nadchodzących zmian prawnych?

Do tej pory uczestnicy rynku nie byli w stanie porównać praktyk i wyników poszczególnych organizacji w kwestii ESG. Wpływała na to wielość i wieloaspektowość metodologii. Potrzeba spójności i głębokiej rewolucji raportowania ESG to przyczyna wprowadzania przez Unię Europejską nowych zasad.

– Patrząc na polski rynek, sprostanie tym wymogom pozostaje wyzwaniem dla większości firm. Szacujemy, że obecnie do pakietu nowych regulacji wzmacniających transparentność ESG (CSRD/ESRS, Taksonomia, SFDR, CSDD) przygotowanych jest mniej niż 1% firm. Najczęściej wskazywane przeszkody to:

 • brak zrozumienia tematyki w organizacji;
 • brak wiedzy o procesie i metodykach;
 • trudności w zdefiniowaniu struktury odpowiedzialności;
 • brak narzędzi i danych

– wylicza Anna Kowalewska, partner, sustainability risk advisory, Deloitte.

Nowe wskaźniki ESG w rzeczywistości polskich firm

Pozyskanie danych, ich agregacja i przygotowanie się do raportowania mogą stanowić wyzwanie dla organizacji. Zwłaszcza jeśli w ich strukturach nie ma osób lub departamentów odpowiedzialnych za strategie i raportowanie ESG.

Jednak tylko 37% badanych firm deklaruje, że ma w swoich szeregach specjalistę lub zespół ESG. Z kolei 27% planuje zatrudnienie takiej osoby lub zespołu. W pozostałych przedsiębiorstwach tematami zrównoważonego rozwoju zajmują się pracownicy z innych działów, m.in. marketingu, HR, administracji czy departamentów prawnych. Część organizacji korzysta również ze wsparcia zewnętrznych konsultantów.

W ramach Corporate Sustainability Reporting Directive firmy będą zobowiązane do raportowania wskaźników z trzech grup:

 • środowiskowych;
 • społecznych;
 • z obszaru ładu korporacyjnego.

Wśród pierwszych można wymienić np. dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Duże organizacje w większości już planują kalkulowanie śladu węglowego. Ponad połowa badanych albo już ma ścieżki i strategie dekarbonizacyjne, albo jest w trakcie ich opracowywania. Najwięcej organizacji w ramach procedur środowiskowych wprowadziło procedury gospodarowania odpadami (42%).

W obszarze społecznym brane pod uwagę będą m.in. kwestie związane z równością płac, godziwym wynagrodzeniem i inkluzywnością. Plasują się one wysoko na liście priorytetów firm: 30% organizacji wprowadziło politykę wynagrodzeń. Mimo to wciąż skupiają się one głównie na kwestiach związanych z BHP (53% badanych) i działaniach edukacyjno-szkoleniowych (47%).

W przypadku ładu korporacyjnego nadchodzące regulacje będą wymagały:

 • ujawniania informacji o kodeksach etyki;
 • zapobiegania ryzykom konfliktu interesów lub sytuacjom korupcyjnym.

Nieruchomości w zrównoważonych strategiach

Niemal każda organizacja korzysta z zasobów budowlanych – biur, sklepów, magazynów lub budynków produkcyjnych. Nieruchomości komercyjne odgrywają znaczącą rolę w strategiach ESG przedsiębiorstw. Głównie w aspektach środowiskowym i społecznym.

W związku z tym coraz więcej organizacji stawia sobie pytania:

 • Czy budynki, w których funkcjonujemy, są odporne na zagrożenia klimatyczne, np. fale upałów czy gwałtowne opady?
 • Czy wspierają strategie społeczne?

W krajach Unii Europejskiej nieruchomości odpowiadają za emisję około 40% gazów cieplarnianych. Ich efektywność energetyczna jest więc jednym z kluczowych aspektów wpływu na środowisko. Oddziałują również na gospodarkę wodną i odpady. Z kolei odpowiedzialność społeczna najczęściej łączy się z zapewnieniem pracownikom przestrzeni o parametrach korzystnie przekładających się na ich zdrowie i komfort. Są to np. czynniki akustyczne czy jakość powietrza. Istotna jest dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami lub specyficznymi wymogami. Budynki mogą też wspomagać budowanie kapitału społecznego – podsumowuje Andrzej Gutowski.

Główne liczby z raportu:

 • 50% przebadanych organizacji deklaruje, że ma wypracowaną strategię ESG.
 • Dla 57% organizacji Cele Zrównoważonego Rozwoju są najczęstszą bazą tej strategii.
 • W 37% firm do obszaru ESG przypisane są specjalne działy lub osoby.
 • 47% badanych organizacji ma odrębny zespół HR do raportowania ESG zgodnie z Dyrektywą CSRD.
 • 5% firm monitoruje i liczy ślad węglowy swojego łańcucha dostaw i podwykonawców (Scope3).
 • 8% organizacji wprowadziło system wynagradzania kadry kierowniczej związany z osiąganiem celów ESG.

Podstawą raportu są wyniki badania, które odbyło się 20 kwietnia – 31 maja 2022 r. i miało formę ankiety online. Pytania w ankiecie dotyczyły różnych aspektów związanych z implementacją aspektów ESG. W badaniu wzięło udział 60 respondentów reprezentujących 60 różnych organizacji, funkcjonujących w różnorodnych branżach.

 • 1
Corporate Sustainability Reporting Directive – firmy nie są na nią gotowe

Corporate Sustainability Reporting Directive – firmy nie są na nią gotowe

19 października 2022

 • 1
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
19.10.2022

Brooklyn Pilsner promowany przez polskich influencerów

Brooklyn – lagerowa marka Carlsberg Polska w segmencie piw premium została wprowadzona do dystrybucji latem tego roku. Jest inspirowana wielokulturową dzielnicą Nowego Jorku, która tętni różnorodnością i jest uważana za kolebkę wielu stylów oraz trendów od hip-hopu po street art. Na Brooklyn poleciało trzech influencerów, by pokazać go swoimi oczami. To raper – Ten Typ Mes, muzyk – Wojciech Łozowski i stand-uper – Kacper Ruciński.