Branża komunikacji marketingowej na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych. Powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji
 • 0
 • 0
11.09.2019

Branża komunikacji marketingowej na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych. Powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji

Powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Jej głównym celem jest standaryzacja oraz lepsze dopasowanie kompetencji nabywanych przez pracowników do wymagań rynku i pracodawców. Członkostwo w radzie jest otwarte dla podmiotów działających w branży komunikacyjnej.

Komunikacja marketingowa jest kolejnym z sektorów gospodarki mającym radę ds. kompetencji. Sektorowa Rada ds. Kompetencji powstała z inicjatywy:

 • Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR,
 • Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Projekt jest realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019–2022”. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z raportem „Kapitał ludzki w sektorze komunikacji marketingowej” w 2015 r. w branży pracowało blisko 163 tys. osób. Wielkość zatrudnienia sukcesywnie wzrasta.

Do tej pory brakowało zarówno jednolitej reprezentacji, jak i standardów, które definiowałyby ten tak liczny sektor polskiej gospodarki. Powstanie rady to duży krok w obu tych kierunkach. Projekt bowiem łączy całą branżę. Zyska ona jeden wspólny głos w dialogu z pozostałymi interesariuszami rynku – mówi Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej  SAR.

Głównym zadaniem rady jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały rzeczywistym potrzebom pracodawców. Członkowie rady będą m.in.:

 • identyfikować i definiować rzeczywiste wymagania zawodowe w branży,
 • opracowywać ramy i standardy kwalifikacji, programy edukacyjne oraz rozwiązania prawne i organizacyjne,
 • wyznaczać kierunki zmian systemu edukacji.

Cele te będzie realizować poprzez dialog i wymianę doświadczeń z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, kształcących na potrzeby branży. W skład rady wchodzą reprezentanci:

 • pracodawców,
 • instytucji rynku pracy,
 • organizacji branżowych i dialogu społecznego,
 • uczelni wyższych,
 • szkół średnich,
 • podmiotów kształcenia ustawicznego,

a także eksperci i specjaliści, którzy wspólnie pracować będą nad systemowymi rozwiązaniami.

Komunikacja marketingowa to szczególnie dynamicznie zmieniający się obszar rynku. Jedną z jej głównych sił napędowych jest postępująca cyfryzacja. W najbliższych latach szczególnie poszukiwani będą pracownicy o wysoko rozwiniętych umiejętnościach w zakresie digitalu.

Dlatego tak ważne jest, aby kształcenie systemowo dostosowywane było do zmieniających się metod i form komunikacji związanych z rozwojem nowych mediów, a co za tym idzie – do wymagań rynku i pracodawców. Mowa tu zarówno o kształceniu osób dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i tych, które w ramach lifelong learning nieustannie pogłębiają czy zmieniają swoje kwalifikacje. Sektorowa Rada ds. Kompetencji jest odpowiedzią na tę potrzebę – powiedział Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Członkostwo w radzie jest otwarte dla podmiotów działających w sektorze komunikacji marketingowej, które spełniają określone kryteria.

11 września 2019

10 września 2019