2/3 badanych Polek rozważa wyjazd z kraju w celach zarobkowych – raport IQS (infografika)
  • 0
  • 1
24.01.2017

2/3 badanych Polek rozważa wyjazd z kraju w celach zarobkowych – raport IQS (infografika)

2/3 Polek zdecydowałoby się na wyjazd z kraju w celach zarobkowych – pokazuje badanie „Promedica24 Insight” przeprowadzone przez firmę IQS. Główne kierunki wyjazdów to Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia. Do najczęściej podejmowanych zajęć należą proste prace sezonowe oraz te związane z opieką nad innymi osobami. Wciąż dużym wyzwaniem wydaje się znajomość języków obcych.

Polki są skłonne do wyjazdu z kraju w celach zarobkowych, a ich gotowość do takiej formy aktywności zawodowej jest relatywnie wysoka. Co trzecia kobieta niezależnie od swojej sytuacji nie zdecydowałaby się na wyjazd z kraju w celach zarobkowych.

Jak podkreślają autorzy badania, w obrębie całej populacji występują różnice wynikające m.in. z wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Kobiety przed 25. rokiem życia częściej szukają pracy sezonowej, a także stałej pracy na dłużej, jednakże z możliwością powrotu. Z kolei kobiety w wieku 25–34 lata częściej niż pozostałe rozważają stałą emigrację.

Ponad 1/3 (36%) kobiet gotowych do wyjazdu wskazuje czynniki ekonomiczne jako główne. Nawet jeśli ich sytuacja materialna jest co najmniej zadowalająca, chcą one podreperować domowy budżet.

Co szósta ankietowana (16%) myśli o stałej emigracji zarobkowej, zaś niemal co czwarta (22%) jest gotowa do wyjazdu okresowo, włączywszy w to święta i okres noworoczny. Być może wyjaśnieniem gotowości do pracy poza Polską są pozytywne doświadczenia z pobytu za granicą.

Polki nie obawiają się podróży zagranicznych. 81% ankietowanych przebywało już za granicą (turystyka, praca zarobkowa itp.), chociaż częściej wyjeżdżały tam osoby po 45. roku życia, mieszkanki wielkich i mniejszych miast.

Mieszkanki Polski skłonne do podjęcia pracy za granicą wskazują bez wahania 3 najpopularniejsze i ich zdaniem najatrakcyjniejsze kierunki. Najczęściej wymieniają Niemcy i Wielką Brytanię (po 46% wskazań).

Wybór Niemiec wydaje się oczywisty – to nasz największy i najbliższy sąsiad z grupy krajów wysoko rozwiniętych. Z kolei Wielka Brytania jest być może wskazywana ze względu na dużą liczbę Polaków tam pracujących oraz deklarowaną powszechnie przynajmniej bierną lub komunikatywną znajomość języka. Co trzecia ankietowana (33%) wskazuje Norwegię jako kraj, do którego warto wyjechać, by zarobić.

Badane deklarujące gotowość do wyjazdu za granicę najchętniej podjęłyby pracę przy sprzątaniu bądź przy pracach sezonowych, jak zbiór owoców i warzyw. Są to prace cechujące się stosunkowo niskim wynagrodzeniem.

Z kolei kobiety w wieku powyżej 45 lat wywodzące się z mniejszych ośrodków to grupa zainteresowana pracą opiekunki: zarówno dzieci (46% wskazań), jak i osób starszych (48%). Mimo wyzwań praca opiekunki za granicą postrzegana jest jako zdecydowanie lepiej płatna niż proste prace sezonowe.

Jedną z podejmowanych w badaniu kwestii stanowiła znajomość języka obcego. Jako największą przeszkodę w podjęciu pracy ankietowane wskazują słabą znajomość języka obcego. Jednocześnie jednak, pytane o znajomość języków, bez wahania wymieniają angielski, niemiecki oraz rosyjski. Znajomość angielskiego i niemieckiego na co najmniej podstawowym poziomie deklaruje odpowiednio 73 i 49% ankietowanych.

Jako jeden z zawodów, które mogłyby być dla nich źródłem dochodu uzyskiwanego za granicą, uczestniczki badania wskazywały zawód opiekunki osoby starszej. Spośród osób, które deklarowały gotowość do wyjazdu w celach zarobkowych, 40% byłoby zainteresowanych podjęciem pracy w takim charakterze.

Ten odsetek był jeszcze wyższy w grupie pań w wieku 45–60 lat – zainteresowanie tym zawodem wyraziło 48% ankietowanych. Więcej niż co piąta osoba (22%) zainteresowana pracą opiekunki seniorów ma doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Ankietowane zapytano również o źródło informacji o możliwości podjęcia pracy za granicą. Głównym źródłem są rekomendacje osób, które mają już takie doświadczenie (60% wskazań) bądź mieszkają poza Polską (58% wskazań). 40% ankietowanych korzysta z usług firm pośredniczących, nieco więcej (41%) samodzielnie poszukuje ofert pracy i opinii na ich temat w Internecie.

O badaniu
 
Agencja IQS przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polek w wieku 18–60 lat. Termin realizacji: lato 2016 r., liczba wywiadów: 600.

Celem była diagnoza gotowości Polek do podjęcia pracy za granicą, w tym również w charakterze opiekunek osób starszych. „Promedica24 Insight” to cykl badań prowadzonych przez IQS na zlecenie firmy Promedica24 dla zdiagnozowania postaw społecznych dotyczących pracy zarobkowej polskich kobiet za granicą.

  • 1

24 stycznia 2017

23 stycznia 2017

Reklama
Reklama